Wychowanie przyjaciela
Szkolenie pracownika
Psychoterapia
Psi sport
Obedience
Agility
PT
Inne
System pracy
FAQ
Klub "Na Woli"
Galeria
Linki
Dystrybucja karmy Josera
JOSERA

Egzamin IPO-V daje uprawnienia w rasach tzw. "wymagających egzaminu" do wystawiania psa w klasie użytkowej na wystawach FCI i spełnia warunek wyszkolenia do Championatu Międzynarodowego Piękności.

Egzamin obowiązuje w krajach zrzeszonych w FCI od 1.01.2007 r. Wprowadzenie go w poszczególnych krajach pozostawione jest do uznania organizacjom krajowym, jak również decyzję czy zdanie egzaminu IPO-V ma być warunkiem koniecznym dla możliwości zdawania egzaminu IPO-1, względnie jednym z warunków dopuszczenia do hodowli.
Pies po zdaniu egzaminu na Psa Towarzyszącego może zdawać albo egzamin IPO-V i ewentualnie później wyższe stopnie, lub zdawać od razu egzamin IPO-1.

 

Regulaminy IPO - ( fragmenty)

Część ogólna

Podstawy prawne
Międzynarodowy Regulamin Egzaminów Psów Użytkowych ("Służbowych") opracowany przez Komisję Psów Użytkowych FCI został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd FCI w maju 2002 r. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe ustalenia.
UZUPEŁNIENIE informacji:
Komisja Psów Użytkowych FCI zakończyła w roku 2006 opracowywanie i uzgadnianie regulaminu poprzedzającego regulamin IPO-1 o nazwie IPO-V (Internationale Pruefungs - Ordnung - Vorstufe) - "egzamin IPO wstępny". Jest on w sensie formalnym analogiczny do IPO 1-3 i obowiązują dla niego wszystkie postanowienia w części ogólnej tych egzaminów, chyba, że w tekście tego regulaminu powiedziano inaczej.
Egzamin IPO-V daje uprawnienia w rasach tzw. "wymagających egzaminu" do wystawiania psa w klasie użytkowej na wystawach FCI i spełnia warunek wyszkolenia do Championatu Międzynarodowego Piękności. Egzamin obowiązuje w krajach zrzeszonych w FCI od 1.01.2007 r. Wprowadzenie go w poszczególnych krajach pozostawione jest do uznania organizacjom krajowym, jak również decyzję czy zdanie egzaminu IPO-V ma być warunkiem koniecznym dla możliwości zdawania egzaminu IPO-1, względnie jednym z warunków dopuszczenia do hodowli.
W Polsce zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 28. X. 2006 r. wchodzi on w życie z dniem 1.01.2007 r. i nie stanowi warunku umożliwiającego zdawanie egz. IPO-1. Tak, więc pies po zdaniu egzaminu na Psa Towarzyszącego może zdawać albo egzamin IPO-V i ewentualnie później wyższe stopnie, lub zdawać od razu egzamin IPO-1.
Tekst regulaminu IPO-V jest dołączony w całości.
Został on przez Komisję opracowany i ustalony w języku niemieckim. W przypadku wątpliwości, szczególnie przy tłumaczeniach na inne języki, tekst niemiecki jest miarodajny. Regulamin ten obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich FCI. Wszystkie imprezy mające charakter egzaminu w skali międzynarodowej (egzaminy i zawody) podlegają temu regulaminowi.

Wprowadzenie
Organizowanie egzaminów i zawodów powinno służyć dwóm celom. Z jednej strony poszczególne psy poprzez zdanie egzaminu wykazują swoją przydatność użytkową, z drugiej strony, egzaminy powinny wnosić do hodowli psów użytkowych utrzymanie, bądź podnoszenie zdolności fizycznych i predyspozycji psychicznych psów w rozumieniu ich przydatności użytkowej z pokolenia na pokolenie. Ponadto służą mobilizacji w utrzymywaniu psów w zdrowiu i kondycji fizycznej. Zdanie egzaminu stwierdza też przydatność hodowlaną psa.
Organizacjom krajowym zaleca się wymaganie zdawania egzaminów IPO. W szczególności według regulaminu IPO powinny być przeprowadzane zawody międzynarodowe. Wszystkie egzaminy i zawody podlegają zasadom sportowym w odniesieniu do sposobu organizacji i zachowania uczestników. Zasady regulaminu są dla wszystkich uczestników wiążące. Wszyscy oni mają do spełnienia te same wymagania. Imprezy mają charakter otwarty.
Informacje o nich powinny być dostępne dla wszystkich członków.
Egzaminy i zawody muszą odpowiadać kompletnym stopniom egzaminów lub kompletnym częściom poszczególnych egzaminów. Pozytywne zdanie całości (wszystkich trzech części) jednego egzaminu oznacza w każdym przypadku uzyskanie stopnia wyszkolenia. Uzyskany stopień wyszkolenia musi być uznany przez wszystkie kraje członkowskie FCI.

Sezon egzaminacyjny
Egzaminy na stopnie IPO-1, IPO-2, IPO-3 i IPO FH, IPO-V mogą być przeprowadzana przez cały rok, jeżeli umożliwiają to warunki atmosferyczne, a bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i zwierząt nie jest zagrożone. W przeciwnym razie należy z organizacji egzaminu zrezygnować. Decyzja o tym należy do sędziego. Sezon egzaminacyjny organizacja krajowa może ograniczyć na własnym terenie.

Organizacja egzaminu / Kierownik egzaminu
Za organizacyjną część imprezy-egzaminu odpowiedzialny jest kierownik egzaminu. Załatwia on i nadzoruje konieczne prace do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu. Musi on zapewnić prawidłowy przebieg egzaminu i być do dyspozycji pracującego sędziego.
Kierownik egzaminu nie może prowadzić psa na tym egzaminie lub przyjmować dodatkowych zadań. Do jego obowiązków należy:

  • Uzyskać wszystkie konieczne zezwolenia do przeprowadzenia imprezy.
  • Przygotować teren do śladów odpowiedni do wymagań regulaminu według stopni egzaminu.
  • Uzgodnić przeprowadzenie śladów na danym terenie z właścicielami, względnie zarządzającymi tym terenem.
  • Zapewnić kompetentne (fachowe) osoby pomocnicze, takie jak pozoranci, układający ślady, członkowie grupy osób (w posłuszeństwie) itd...
  • Dopilnować ochrony terenu.
  • Zapewnić wymagany regulaminem sprzęt oraz ubiór bezpieczny pozoranta.
  • Zapewnić dokumentację pisemną, jak karty ocen i protokoły dla wszystkich stopni.
  • Przechować książeczki startowe, rodowody, świadectwa szczepień i jeżeli to konieczne zaświadczenia o ubezpieczeniu.

Kierownik egzaminu musi, na co najmniej trzy dni wcześniej przed terminem egzaminu podać sędziemu miejsce, godzinę rozpoczęcia, możliwości dojazdu, rodzaju egzaminu i ilość zgłoszonych psów. Jeżeli nie będzie to spełnione, sędzia może odstąpić od swoich obowiązków.

^ do góry

Sędzia kynologiczny
Na egzaminy zapraszani są sędziowie mający uprawnienia do oceny egzaminów IPO poprzez oddziały terenowe Związku. Na Mistrzostwa Świata sędziowie zapraszani są przez Komisję Psów Użytkowych FCI. Ilość psów przewidzianych do oceny przez sędziego pozostawia się organizatorowi z uwzględnieniem ograniczenia, że może on sędziować jednego dnia maksimum 30 psów w jednej części. IPO-1, IPO-2, IPO-3, IPO-FH, IPO-V odpowiadają każdy trzem częściom.
Organizacje krajowe mogą dla organizowanych przez siebie dużych imprez ustalić uregulowania specjalne.
Sędzia nie może oceniać psów będących jego własnością lub będących w jego posiadaniu lub przez niego trzymanych, psów, które są własnością, są w posiadaniu lub są trzymane przez osoby żyjące we wspólnym gospodarstwie z sędzią i psów prowadzonych przez osoby żyjące z sędzią we wspólnym gospodarstwie domowym. Na imprezach, na których sędziowie są przydzielani przez organizacje krajowe lub Komisję Psów Użytkowych FCI nie podlegają oni powyższym ograniczeniom.
Sędzia swoim zachowaniem nie może przeszkadzać psu w pracy lub na nią wpływać. Sędzia jest odpowiedzialny za trzymanie się ustaleń obowiązującego regulaminu. Jest on władny przerwać egzamin w przypadku niezgodności z regulaminem i jego wytycznymi. Jeżeli tak się stanie musi on złożyć raport do organizacji krajowej.
Decyzje sędziego są ostateczne i niezaskarżalne. Każda krytyka werdyktu może spowodować usunięcie z terenu egzaminu i ewentualne konsekwencje dyscyplinarne. W uzasadnionych przypadkach, które nie dotyczą merytorycznej decyzji, lecz uchybień sędziego wobec regulaminu, można w przeciągu ośmiu dni złożyć skargę.
Skarga powinna być na piśmie z podpisem skarżącego i co najmniej jednego świadka złożona poprzez kierownika egzaminu do oddziału lub organizacji krajowej. Z przyjęcia skargi przez wyżej wymienionych nie wynika prawo do roszczeń rewizji werdyktu sędziego. Organizacja krajowa może skierować skargę do Komisji Psów Użytkowych FCI, która rozpatrzy ją jako ostatnia instancja.

Zdający - uczestnicy egzaminu
Zdający powinni się zgłosić do egzaminu przed końcem przyjmowania zgłoszeń. Składając zgłoszenie uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za egzamin. Jeżeli uczestnik, z jakichkolwiek powodów nie może wziąć udziału w egzaminie, musi poinformować o tym niezwłocznie kierownika egzaminu. Uczestnik musi dostosować się do obowiązujących lokalnych przepisów weterynaryjnych i ochrony zwierząt. Musi on stosować się do poleceń sędziego i kierownika egzaminu. Zdający musi prowadzić psa w nienaganny, sportowy sposób i niezależnie od wyniku w jednej części, przedstawić psa we wszystkich częściach egzaminu. Końcem egzaminu jest ogłoszenie wyników (wręczenie nagród) i przekazanie książeczek startowych i rodowodów złożonych przed egzaminem.
Sędzia jest uprawniony odsunąć od egzaminu psa rannego lub niesprawnego fizycznie także wbrew woli przewodnika.
Jeżeli przewodnik wycofa psa następuje wpisanie do książeczki startowej lub rodowodu "ocena niedostateczna z powodu wyłamania". Jeżeli przewodnik wycofa psa mającego widoczne zranienia lub przedstawi stosowne świadectwo lekarskie wpisuje się do książeczki startowej "wycofany z powodu choroby". Sędzia jest uprawniony, przy niesportowym zachowaniu, przy stosowaniu rekwizytów motywujących psa, przy wykroczeniu wobec regulaminu egzaminu, zarządzeń o ochronie zwierząt lub złamaniu dobrych obyczajów ogłosić dyskwalifikację przewodnika. Przedwczesne zakończenie egzaminu należy odnotować z uzasadnieniem w książeczce startowej i rodowodzie. Przy dyskwalifikacji wszystkie zdobyte punkty zostają anulowane.
Przewodnik w czasie całego egzaminu musi mieć przy sobie smycz. Pies musi mieć na szyi prosty, pojedynczy, luźny łańcuszek zapięty bez zaciągania. Wszystkie inne dodatkowe obroże np. skórzane, kolczatki itp., są na egzaminie nie dozwolone. Smycz może być schowana tak, że pies jej nie widzi, lub być przewieszona przez lewe ramię na prawa stronę.
Komendy (rozkazy) są normalnie mówionymi pojedynczymi słowami. Mogą one być w każdym języku, ale muszą być takie same dla takich samych czynności.
Jeżeli do egzaminu na ten sam stopień zgłosiło się więcej zdających, kolejność startu musi być wylosowana.

Warunki dopuszczenia do egzaminu
W dniu imprezy pies musi mieć ukończony określony wiek. Nie wolno robić żadnych wyjątków.
IPO-V - 14 miesięcy i zdany egzamin PT
IPO-1 - 18 miesięcy i zdany egzamin PT
IPO-2 - 19 miesięcy i zdany egzamin IPO-1
IPO-3 - 20 miesięcy i zdany egzamin IPO-2
IPO-FH - 20 miesięcy brak warunków dodatkowych
W imprezach mogą brać udział wszystkie psy bez względu na wiek, rasę i rodzaj rodowodu.
Przewodnik może jednego dnia brać udział tylko w jednym egzaminie. Jeden przewodnik może na jednym egzaminie prowadzić najwyżej dwa psy. Jeden pies może być doprowadzony jednego dnia tylko do jednego egzaminu.
Pozostawia się do decyzji organizacji krajowej ustalenie minimalnej liczby uczestników egzaminu.
Każdy egzamin może być zdawany dowolną ilość razy. Stopnie wyszkolenia psa należy uzyskiwać po kolei (stopnie -1,-2,-3). Do egzaminu na najbliższy wyższy stopień pies może być doprowadzony dopiero po zdaniu egzaminu na stopień bezpośrednio niższy. Należy uwzględnić limit wieku. Pies może być doprowadzany wielokrotnie do egzaminu na najwyższy osiągnięty stopień, z wyjątkiem występu poza konkursem i gdy z egzaminu nie wynika jakakolwiek kwalifikacja.
Suki z cieczką są dopuszczone do wszystkich imprez, muszą być jednak trzymane w odosobnieniu od pozostałych uczestników egzaminu. W części A występują zgodnie z kolejnością, w pozostałych częściach, jako ostatnie na końcu imprezy. Suki ciężarne i karmiące nie są dopuszczone. Zwierzęta chore i podejrzane o możliwość zakażania są ze wszystkich imprez i egzaminów wykluczone.

Próba zachowania
Na początku egzaminu, przed pierwszą zdawaną częścią sędzia musi poddać psa próbie zachowania w sytuacji gdy jest on swobodny.
Częścią tej próby jest sprawdzenie identyfikatora psa (np. numeru tatuażu, numeru chipu itd.). Przebieg próby określa sędzia - np. pies na luźnej smyczy przeprowadzany jest przez grupę luźno stojących, względnie wolno poruszających się osób.
Psy, które nie przejdą tej próby nie mogą brać udziału w egzaminie, względnie muszą być zdyskwalifikowane.
Właściciele psów mających chipy elektroniczne muszą sami zapewnić możliwość identyfikacji psów. Do każdego psa sędzia podchodzi normalnym krokiem. Należy zaniechać wszelkich zachowań drażniących, czy podniecających psa.
Sędzia obserwuje zachowanie (psychikę) psa podczas całego egzaminu. Jest on zobowiązany, po rozpoznaniu wadliwej psychiki psa natychmiast go zdyskwalifikować. Dyskwalifikacja musi być wpisana do książeczki startowej z zaznaczeniem wadliwości psychiki. Psy, które zostały zdyskwalifikowane z powodu złej psychiki muszą być zgłoszone pisemnie odpowiednim gremiom organizacji krajowej.
Przeprowadzenie próby zachowania:
1. Przeprowadzenie próby zachowania następuje w normalnym otoczeniu, w miejscu dla psa neutralnym.
2. Wszystkie psy należy przedstawiać sędziemu pojedynczo.
3. Pies ma być przedstawiony na zwykłej smyczy. Musi ona być luźna.
3. Sędzia nie może pobudzać psa, ani go przejąć od przewodnika.

^ do góry

Ocena:

a. Pozytywne zachowanie psa: pies zachowuje się w czasie próby neutralnie (obojętnie), jest pewny siebie, bezpieczny, uważny, pełen temperamentu, naturalny,
b. Dopuszczalne przypadki graniczne: pies zachowuje się nieco chwiejnie, lekko nadpobudliwie, trochę niepewnie. Takie psy mogą jeszcze być dopuszczone, należy jednak jak najdokładniej je obserwować w czasie egzaminu,
c. Negatywne zachowanie psa, względnie braki w psychice: pies zachowuje się np. płochliwie, niepewnie, strachliwie, boi się strzału, nie jest podporządkowany, kąśliwy, agresywny (dyskwalifikacja).

Oceny
Sędziowanie przedstawionej pracy następuje według ocen (stopni) i punktów. Ocena i odpowiadające jej punkty muszą być stosowne do wykonania ćwiczenia.

Tabela ocen i punktów

Maksymalna ilość punktów
doskonała
b. dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
5,0
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0-0
10,0
10,0
9,5-9,0
8,5-8,0
7,5-7,0
6,5-0
15,0
15,0-14,5
14,0-13,5
13,0-12,0
11,5-10,5
10,0-0
20,0
20,0-19,5
19,0-18,0
17,5-16,0
15,5-14,0
13,5-0
30,0
30,0-29,0
28,5-27,0
26,5-24,0
23,5-21,0
20,5-0
35,0
35,0-33,0
32,5-31,0
30,5-28,0
27,5-24,5
24,0-0
70,0
70,0-66,5
66,0-63,0
62,5-56,0
55,5-49,0
48,5-0
80,0
80,0-76,0
75,5-72,0
71,5-64,0
63,5-56,0
55,5-0
100,0
100,0-96,0
95,5-90,0
89,5-80,0
79,5-70,0
69,5-0

Obliczenia procentowe

Ocena
przyznane
odjęto
Doskonała = minimum 96% lub do minus 4%
Bardzo dobra = 95 do 90% lub minus 5 do 10%
Dobra = 89 do 80% lub minus 11 do 20%
Dostateczna = 79 do 70% lub minus 21 do 30%
Niedostateczna = poniżej 70% lub minus 31 do 100%

Przy ocenie całościowej jednej części egzaminu należy podawać zdobyte punkty w liczbach całkowitych.
Jednakże w poszczególnych ćwiczeniach można przyznać punkty również w ułamkach. Jeżeli wynik ćwiczenia kończy się ułamkowo, to należy go, w zależności od ogólnego wrażenia pracy w tej części zaokrąglić w dół lub w górę.
Przy równej ilości punktów w całości egzaminu o wyższej lokacie rozstrzyga wyższy wynik w części C.
Jeżeli i w tym przypadku punkty są równe, rozstrzyga wyższa ilość punktów w części B., Jeżeli wyniki w każdej z trzech części są równe należy przyznać tą samą lokatę.

Dyskwalifikacja
Jeżeli pies w czasie egzaminu opuści przewodnika lub teren egzaminu i na trzykrotną komendę (zawołanie) nie wróci, zostaje zdyskwalifikowany. (Patrz też dyskwalifikacja w ćwiczeniach części C i próbie zachowania.)
Przy dyskwalifikacji anulowane zostają wszystkie zdobyte dotychczasowe punkty.

Ocena końcowa
Egzamin uznaje się za "zdany", jeżeli pies w każdej części uzyskał, co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia

Maksymalna ilość punktów
doskonała
b. dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
100
100-96
95-90
89-80
79-70
69-0
200
200-192
191-180
179-160
159-140
139-0
300
300-286
285-270
269-240
239-210
209-0

Tytuły
Tytuł "Międzynarodowego Championa Pracy" zostaje przyznany przez FCI na wniosek złożony przez przewodnika poprzez organizację krajową. Należy do tego wykazać się zdobytym dwukrotnie CACIT lub reserve-CACIT, zdobytymi w odstępie jednego roku i jednego dnia, w dwóch różnych krajach, przyznane przez dwóch różnych sędziów, jak i oceną wystawową, co najmniej bardzo dobrą uzyskaną na wystawie międzynarodowej FCI.
Przyznanie CACIT i reserve-CACIT może nastąpić na zawodach, które uzyskały do tego prawo w FCI. Do takiej imprezy muszą być zaproszone organizacje wszystkich krajów. Oceniać muszą na niej, co najmniej dwaj sędziowie, przy czym jeden musi pochodzić z innego kraju. Przyznanie CACIT następuje na wniosek sędziego. Do CACIT, względnie reserve-CACIT można wytypować psy, które są na liście FCI psów niepolujących użytkowych i które na egzaminie na IPO-3 uzyskały ocenę "doskonały" lub "bardzo dobry". Przyznanie CACIT nie jest automatycznie powiązane z uzyskanym wynikiem.
Tytuł "Krajowego Championa Pracy" może być przyznany przez organizację krajową według własnych zasad.

Książeczka startowa
Książeczka startowa jest konieczna dla każdego przedstawianego psa. Wystawienie książeczki startowej następuje według ustaleń organizacji, do której należy przewodnik. Musi być jednak jednoznacznie stwierdzone, że dla jednego psa wystawiana jest tylko jedna książeczka startowa. Odpowiedzialność za to ponosi wystawiająca książeczkę organizacja. Wynik egzaminu musi być w każdym wypadku wpisany do książeczki startowej i podpisany przez sędziego, jak również sprawdzony i podpisany przez kierownika egzaminu.

Odpowiedzialność
Właściciel psa odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez jego psa wobec ludzi i ich przedmiotów.
Musi on być ponadto, jako posiadacz psa ubezpieczony. Za ewentualne wypadki podczas całej imprezy - egzaminu odpowiada przewodnik za siebie i swojego psa. Polecenia wydawane przez sędziego, względnie organizatora wykonywane są przez przewodnika dobrowolnie i na własne ryzyko.

Szczepienia
Świadectwa urzędowo wymaganych szczepień ochronnych należy okazać sędziemu względnie kierownikowi egzaminu na żądanie, przed rozpoczęciem imprezy.

Nadzór nad egzaminem
Krajowe organizacje mogą przeprowadzać nadzór nad egzaminami. Wyznaczona fachowa osoba kontroluje prawidłowość przeprowadzenia egzaminu pod względem ustaleń regulaminowych.

^ do góry

WYKAZ ĆWICZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIĘDZYNARODOWYCH REGULAMINÓW PSÓW UŻYTKOWYCH (Służbowych) IPO:
IPO-V (wstępne), IPO-1, IPO-2, IPO-3, IPO-FH (pies tropiący FCI)

4. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU IPO-V
W dniu egzaminu pies musi mieć ukończone 14 miesięcy i zdany egzamin PT

Ćwiczenia, próby
Maksymalna ilość pkt
A. PRACA WĘCHOWA (ślad własny przewodnika 200 kroków, 10 minut)
1. podstawa śladu
10
2. ścieżka śladu (30+30)
60
3. załamanie
10
4. przedmiot
20
Razem w części A
100
B. POSŁUSZEŃSTWO
1. chodzenie przy nodze na smyczy
20
2. chodzenie przy nodze bez smyczy
10
3. waruj z marszu i przywołanie "do mnie"
10
4. aportowanie na płaskim terenie
10
5. skok przez przeszkodę
15
6. warowanie przy odwracaniu uwagi
10
Razem w części B
100
C. OBRONA
1. osaczenie i oszczekanie
15
2. zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki
30
3. atak na przewodnika i psa
50
4. eskortowanie pozoranta do sędziego
5
Razem w części C
100
OGÓŁEM punktów w konkurencjach ABC:
300

Ocena końcowa
Egzamin uznaje się za "zdany", jeżeli pies w każdej części uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia

Maksymalna ilość punktów
doskonała
b. dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
100
100-96
95-90
89-80
79-70
69-0
200
200-192
191-180
179-160
159-140
139-0
300
300-286
285-270
269-240
239-210
209-0


5. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU IPO-1
W dniu egzaminu pies musi mieć ukończone 18 miesięcy i zdany egzamin PT

Ćwiczenia, próby
Maksymalna ilość pkt
A. PRACA WĘCHOWA
1. ślad własny przewodnika 300 kroków, czas 15 minut
100
Razem w części A
100
B. POSŁUSZEŃSTWO
1. chodzenie przy nodze bez smyczy
20
2. siad z marszu
10
3. waruj z marszu i przywołanie do mnie
10
4. aportowanie na płaskim terenie
10
5. aportowanie przez płotek o wys. 1 m
15
6. aportowanie przez przeszkodę ukośną 1,8 m
15
7. wysyłanie naprzód z warowaniem
10
8. warowanie przy odwracaniu uwagi
10
Razem w części B
100
C. OBRONA
1. rewirowanie za pozorantem
5
2. osaczanie i oszczekanie
10
3. zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki
20
4. obrona po ataku pilnowanego pozoranta
35
5. atak na psa z ruchu
30
Razem w części C
100
OGÓŁEM punktów w konkurencjach ABC:
300

Ocena końcowa
Egzamin uznaje się za "zdany", jeżeli pies w każdej części uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia

Maksymalna ilość punktów
doskonała
b. dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
100
100-96
95-90
89-80
79-70
69-0
200
200-192
191-180
179-160
159-140
139-0
300
300-286
285-270
269-240
239-210
209-0


6. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU IPO-2
W dniu egzaminu pies musi mieć ukończone 19 miesięcy i zdany egzamin IPO-1

Ćwiczenia, próby
Maksymalna ilość pkt
A. PRACA WĘCHOWA
1. ślad obcy przewodnika 400 kroków, czas 30 minut
100
Razem w części A
100
B. POSŁUSZEŃSTWO
1. chodzenie przy nodze bez smyczy
10
2. siad z marszu
10
3. waruj z marszu i przywołanie do mnie
10
4. stój w marszu
10
5. aportowanie na płaskim terenie
10
6. aportowanie przez płotek o wys. 1 m
15
7. aportowanie przez przeszkodę ukośną 1,8 m
15
8. wysyłanie naprzód z warowaniem
10
9. warowanie przy odwracaniu uwagi
10
Razem w części B
100
C. OBRONA
1. rewirowanie za pozorantem
5
2. osaczanie i oszczekanie
10
3. zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki
10
4. obrona po ataku pilnowanego pozoranta
20
5. eskortowanie pozoranta z tyłu
5
6. napad pozoranta w czasie transportu
30
7. atak na psa z ruchu
20
Razem w części C
100
OGÓŁEM punktów w konkurencjach ABC:
300

Ocena końcowa
Egzamin uznaje się za "zdany", jeżeli pies w każdej części uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia

Maksymalna ilość punktów
doskonała
b. dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
100
100-96
95-90
89-80
79-70
69-0
200
200-192
191-180
179-160
159-140
139-0
300
300-286
285-270
269-240
239-210
209-0


7. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU IPO-3
W dniu egzaminu pies musi mieć ukończone 20 miesięcy i zdany egzamin IPO-2

Ćwiczenia, próby
Maksymalna ilość pkt
A. PRACA WĘCHOWA
1. ślad obcy przewodnika 600 kroków, czas 60 minut
100
Razem w części A
100
B. POSŁUSZEŃSTWO
1. chodzenie przy nodze bez smyczy
10
2. siad z marszu
10
3. waruj z marszu i przywołanie do mnie
10
4. stój z biegu
10
5. aportowanie na płaskim terenie
10
6. aportowanie przez płotek o wys. 1 m
15
7. aportowanie przez przeszkodę ukośną 1,8 m
15
8. wysyłanie naprzód z warowaniem
10
9. warowanie przy odwracaniu uwagi
10
Razem w części B
100
C. OBRONA
1. rewirowanie za pozorantem
10
2. osaczanie i oszczekanie
10
3. zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki
10
4. obrona po ataku pilnowanego pozoranta
20
5. eskortowanie pozoranta z tyłu
5
6. napad pozoranta w czasie transportu
15
7. atak na psa z ruchu
10
8. pilnowanie pozoranta i obrona po jego ataku
20
Razem w części C
100
OGÓŁEM punktów w konkurencjach ABC:
300

Ocena końcowa
Egzamin uznaje się za "zdany", jeżeli pies w każdej części uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia

Maksymalna ilość punktów
doskonała
b. dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
100
100-96
95-90
89-80
79-70
69-0
200
200-192
191-180
179-160
159-140
139-0
300
300-286
285-270
269-240
239-210
209-0


8. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU IPO-FH
W dniu egzaminu pies musi mieć ukończone 20 miesięcy
Dwa ślady obce po około 1800 kroków, 8 odcinków, 7 załamań, 7 przedmiotów + 1 identyfikacyjny (nie podlegający ocenie), ślad leżący 180 minut, ślad zwodniczy. Czas pracy 45 minut.

Ćwiczenia (próby)
1 dzień
2 dzień
RAZEM
1. Wypracowanie ścieżki śladu
80
80
160
2. Przedmioty (6 x 3 + 1 x 2)
20
20
40
Razem
100
100
200

Przeprowadza się jeden ślad jednego dnia.

Do uzyskania stopnia wyszkolenia oba ślady muszą być ocenione na co najmniej 70 pkt.

Punktacja

Ocena doskonała
192 - 200
Ocena bardzo dobra
180 - 191
Ocena dobra
160 - 179
Ocena dostateczna
140 - 159
Ocena niedostateczna
0 - 139

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZANIA
EGZAMINÓW I ZAWODÓW DOSTĘPNY JEST W REGULAMINACH, KTÓRE MOŻNA NABYĆ W ODDZIAŁACH ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE.

^ do góry

Regulamin egzaminu IPO - V (IPO - wstępne)
IPO V - (IPO-Vorstufe)

Egzamin dzieli się na części:

A - praca węchowa
100 punktów
B - posłuszeństwo
100 punktów
C - ćwiczenia obrończe
100 punktów
razem:
300 punktów

 

Postanowienia ogólne:
Regulamin egz. wstępnego do IPO 1 został opracowany przez Komisję Psów Użytkowych FCI z rzeznaczeniem :
1.- jako egzamin uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej na wystawach FCI.
2.- jako warunek dopuszczenia do egzaminu IPO 1, przy czym każda organizacja krajowa postanawia samodzielnie, czy na jej terenie warunek ten będzie obowiązywał.
Regulamin egzaminu wstępnego IPO-V opracowany został w języku niemieckim. W razie wątpliwości, w szczególności przy tłumaczeniach na inne języki, tekst niemiecki jest miarodajny.
Jeżeli w regulaminie tym nie zostało to wyraźnie powiedziane inaczej, stosuje się zasady zawarte w części ogólnej obowiązujących egzaminów międzynarodowych IPO 1-3.

Warunki uczestnictwa:
W dniu egzaminu pies musi mieć ukończone 14 miesięcy. Nie wolno robić żadnych wyjątków. Egzamin IPO wstępny odpowiada trzem częściom egzaminacyjnym, tak więc jeden sędzia może dziennie oceniać maksymalnie 10 psów.

Próba zachowania:
Na początku każdego egzaminu sędzia musi poddać psa próbie zachowania (testowi psychiki) - zgodnie z zasadami w obowiązującym regulaminie egz. IPO 1-3.

IPO - V część A
Ślad własny przewodnika o długości ok. 200 kroków, 1 załamanie pod kątem ok. 90 stopni, jeden przedmiot należący do przewodnika, bez czasu oczekiwania na start, czas pracy do 10 minut.

podstawa śladu
10 pkt
ścieżka śladu (30 + 30)
60 pkt
załamanie
10 pkt
przedmiot
20 pkt
razem:
100 pkt

Zasady ogólne:
Podstawa śladu musi być dobrze zaznaczona tabliczką, którą wbija się w ziemię z lewej strony na granicy pola podstawy.
Przewodnik musi pokazać przedmiot sędziemu, lub osobie nadzorującej układanie śladów przed rozpoczęciem układania. Dozwolone jest stosowanie tylko przedmiotów przesiąkniętych zapachem przewodnika, będących w kolorze zbliżonym do koloru podłoża, mających wymiary: długość ok. 15 cm, szerokość ok. 3-5 cm, grubość ok. 1 cm. Przewodnik (układający ślad) tworzy podstawę śladu stojąc krótko w jednym miejscu, a następnie idzie normalnym krokiem we wskazanym kierunku. Załamanie tworzy się idąc również normalnym krokiem, przedmiot kładzie się na końcu śladu.
Sędzia i osoby mu towarzyszące nie mogą podczas pracy psa wejść na obszar terenu, na którym ma on pracować.
a) Komendy: jedna - "do szukania"
b) Wykonanie: Przewodnik przygotowuje swojego psa do tropienia. Pies może pracować bez linki, lub na lince o długości 10 m. Linka może być prowadzona na grzbiecie, z boku, lub pomiędzy przednimi i/lub tylnymi łapami psa. Linka może być przypięta bezpośrednio do łańcuszka bez zaciągania, lub do kółka szelek. (Dozwolone są szelki piersiowe lub Bottgera, bez dodatkowych rzemieni). Po wywołaniu przewodnik z psem w postawie wyjściowej melduje się sędziemu, zgłasza, czy pies zaznacza, czy podejmuje przedmiot. Przed startem, podczas nawęszania i w czasie całej pracy na śladzie nie wolno stosować jakiegokolwiek przymusu. Na polecenie sędziego pies jest doprowadzany wolno i spokojnie do podstawy śladu, aby mógł nawęszyć. Powinien on zrobić to spokojnie i intensywnie i podjąć później ślad, nisko węsząc, podążać śladem w równym tempie, intensywnie. Przewodnik podąża za swoim psem w odległości 10 m na końcu linki. Gdy pies pracuje bez linki odstęp 10 m musi być utrzymany. Linka może zwisać, gdy przewodnik trzyma ją w ręku. Załamanie pies musi wypracować pewnie. Gdy pies znajdzie przedmiot, musi bez pomocy przekonywująco zaznaczyć go lub podjąć. Podnosząc go może stać, siedzieć lub przynieść go do przewodnika. Błędem jest pójście dalej z przedmiotem i położenie się. Wskazać przedmiot może pies leżąc, siedząc, lub stojąc. Jeżeli pies zaznaczył przedmiot lub go podjął, przewodnik kładzie linkę na ziemi i udaje się do psa. Przewodnik podnosząc przedmiot pokazuje, że pies go znalazł.
c) Ocena: Tempo szukania nie jest kryterium oceny o ile pies węszy intensywnie, w sposób wyrównany i przekonywujący, demonstrując właściwe zachowanie na śladzie. Sprawdzenie przez psa, co jest obok śladu bez jego opuszczenia również nie jest błędem. Błędami obniżającymi stosownie ocenę są markowanie szukania, praca górnym wiatrem, wypróżnianie się, krążenie na załamaniach, stałe zachęcanie psa, oddziaływanie linką lub słownie na psa na śladzie lub przy przedmiocie, błędne zachowanie przy przedmiocie - niezgodne ze zgłoszonym i dozwolonym. Jeżeli przewodnik oddali się od linii śladu o odległość większą jak długość linki (niezależnie od kierunku), praca zostaje przerwana. Jeżeli pies oddala się od śladu i jest przez przewodnika wstrzymywany, sędzia daje przewodnikowi polecenie by podążał za psem. Gdy polecenie to nie zostaje spełnione, sędzia przerywa pracę. Jeżeli pies nie ukończy tropienia w ciągu 10 minut od startu, sędzia również przerywa pracę. Punkty i oceny uzyskane do przerwania pracy (wyłamania) pozostają jako ocena końcowa.
Ocena pracy na prostych dokonywana jest poprzez danie oceny i odpowiednich dla niej punktów. Jeżeli pies długo mitręży w jednym miejscu, pozostając na nim bez szukania śladu, praca jego może również być przerwana, pomimo, że jest on jeszcze na ścieżce śladu.

^ do góry

IPO - V część B

ćwiczenie 1 : Chodzenie przy nodze na smyczy
ćwiczenie 2 : Chodzenie przy nodze bez smyczy
ćwiczenie 3 : Warowanie z marszu i zawołanie "do mnie"
ćwiczenie 4 : Aportowanie na płaskim terenie
ćwiczenie 5 : Skok przez przeszkodę
ćwiczenie 6 : Warowanie przy odwracaniu uwagi
20 pkt
30 pkt
15 pkt
10 pkt
10 pkt
15 pkt
razem:
100 pkt

Zasada ogólna:
Jeżeli nie zostało to wyraźnie powiedziane, obowiązują ustalenia zawarte w części ogólnej obowiązujących regulaminów IPO 1-3. Do przyjęcia postawy wyjściowej dozwolona jest komenda "do siadania".

1. Chodzenie przy nodze na smyczy - 20 pkt
a) Komendy: jedna "do marszu przy nodze"
b) Wykonanie: Przewodnik udaje się z psem na smyczy do sędziego, przyjmuje postawę wyjściową i melduje się. Z postawy wyjść. pies na komendę rusza idąc obok przewodnika po jego lewej stronie, uważnie, chętnie, tak by jego łopatka była stale na wysokości kolan przewodnika. Smycz nie może być napięta. W pierwszej fazie ćwiczenia przewodnik z psem obok idą 30 kroków w linii prostej bez zatrzymywania się. Następnie wykonują zwrot w tył w marszu i wracając muszą zademonstrować, co najmniej po jednym zwrocie w prawo i w lewo. Podczas marszu na pierwszym odcinku oddaje się dwa strzały (kaliber 6 mm) w odstępie 5 sek. z odległości co najmniej 15 kroków od psa. Pies musi wykazać się odpornością na strzał. Na koniec ćwiczenia przewodnik zatrzymuje się w postawie wyjściowej i odpina smycz.
c) Ocena: Wyprzedzanie przewodnika, odsuwanie się w bok, zostawanie z tyłu, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, brak koncentracji psa i/lub stłumienie obniżają odpowiednio ocenę.

2. Chodzenie przy nodze bez smyczy - 30 pkt
a) Komendy: jedna "do marszu przy nodze"
b) Wykonanie: Z postawy wyjściowej pies na komendę rusza idąc obok przewodnika po jego lewej stronie uważnie, chętnie, tak by jego łopatka była stale na wysokości kolan przewodnika. W pierwszej fazie ćwiczenia przewodnik z psem obok idą 30 kroków w linii prostej bez zatrzymywania się. Następnie robią zwrot w tył w marszu i w drodze powrotnej muszą zademonstrować, co najmniej po jednym zwrocie w prawo i w lewo. Na koniec ćwiczenia przewodnik zatrzymuje się w postawie wyjściowej i zapina psa na smycz.
c) Ocena: Wyprzedzanie przewodnika, odsuwanie się w bok, zostawanie z tyłu, siadanie wolne lub z ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, brak koncentracji psa i/lub stłumienie psa obniżają odpowiednio ocenę.

3. Warowanie z marszu z zawołaniem "do mnie" - 15 pkt
a) Komendy: Po jednej: do "marszu" ,"warowania" ,"przyjścia do mnie" i "przyjęcia postawy wyjściowej"
b) Wykonanie: Przewodnik rusza z postawy wyjściowej z psem bez smyczy idąc w linii prostej. Po 10 krokach pies musi na jedną komendę natychmiast zawarować, a przewodnik oddala się bez zatrzymania i oglądania. Po przejściu ok. 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i obraca do swojego spokojnie leżącego psa. Na polecenie sędziego daje komendę do przyjścia "do mnie", która może być połączona z imieniem psa. Pies musi przybiec chętnie, szybko, w linii prostej i usiąść prosto przed przewodnikiem. Na komendę musi znaleźć się w postawie wyjściowej z łopatką na wysokości kolan przewodnika. Pies zostaje zapięty na smycz.
c) Ocena : Obniżają ją błędy w wykonaniu, wolne położenie się, niespokojne leżenie ,wolne podbiegnięcie, postawa przewodnika w rozkroku, błędy przy siadzie przed przew. i przy przyjmowaniu postawy wyjściowej. Jeżeli pies po komendzie "waruj" usiądzie, lub będzie stał odejmuje się 7 punktów.

4. Aportowanie - 10 pkt
a) Komendy: po jednej do: "przyniesienia", "oddania", "przyjścia do nogi"
b) Wykonanie: W postawie wyjściowej przewodnik odpina smycz. Następnie rzuca należący do niego przedmiot na odległość ok. 5 kroków. Komendę do przyniesienia wolno mu dać dopiero, gdy przedmiot znieruchomieje na ziemi. Pies siedzący spokojnie bez smyczy przy przewodniku musi na komendę pobiec szybko i bezpośrednio do przedmiotu, natychmiast go podnieść i przynieść go przewodnikowi szybko, najkrótszą drogą, usiąść przed nim i spokojnie trzymać przedmiot w pysku dopóki przewodnik nie odbierze go po komendzie wydawanej z ok. 3 sekundową zwłoką. Po następnej komendzie pies musi się znaleźć w postawie wyjściowej siadając szybko z łopatką na wysokości kolan przewodnika po jego lewej stronie. Przewodnikowi nie wolno w czasie całego ćwiczenia opuścić miejsca, w którym stał. Na zakończenie pies jest zapinany na smycz.
c) Ocena: Obniżają ją błędy w postawie wyjściowej, wolny bieg po przedmiot, błędy przy podejmowaniu, wolny powrót, upuszczenie, zabawa przedmiotem lub gryzienie go, postawa przewodnika w rozkroku, błędy przy siadaniu przed przew. i dojściu do nogi. Szczególnie obniża ją pomoc przewodnik (bez zmiany jego miejsca stania). Jeżeli zaś przewodnik opuści miejsce, w którym stał, ćwiczenie ocenia się jako niedostateczne. Jeżeli pies nie przyniesie przedmiotu oceną jest 0 punktów.

5. Skok przez płotek ( 80 cm ) - 10 pkt
a) Komendy: po jednej do "przeskoku", "przyjścia do mnie", "skoku powrotnego", "przyjścia do nogi"
b) Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową co najmniej 5 kroków przed płotkiem i odpina psa ze smyczy. Pies siedzi spokojnie obok przewodnika i na komendę skacze przez płotek, a na następne komendy do przyjścia do mnie i do skoku powrotnego przeskakuje płotek powtórnie i siada blisko i prosto przed przewodnikiem. Na następną komendę musi szybko znaleźć się u lewego boku przewodnika siadając z łopatką na wysokości jego kolan. W czasie całego ćwiczenia przewodnikowi nie wolno opuścić miejsca, w którym stał. Na koniec ćwiczenia pies jest zapinany na smycz.
c) Ocena: Błędami są: wadliwa postawa wyjściowa, skok z ociąganiem, błędy w siadzie przed przewodnikiem i przy nodze, a szczególnie pomoc przewodnika (bez opuszczenia miejsca stania). Muśnięcie przeszkody powoduje odjęcie każdorazowo do 1 pkt, a oparcie się na przeszkodzie powoduje odjęcie każdorazowo do 2 pkt. Jeżeli zaś przewodnik zmieni miejsce stania przed końcem ćwiczenia, ocena za nie jest niedostateczna.

6. Warowanie przy odwracaniu uwagi - 15 pkt
a) Komendy: po jednej "do warowania" i "siadania"
b) Wykonanie: Na początku ćwiczenia w części B wykonywanej przez innego psa, przewodnik udaje się ze swoim psem do wskazanego przez sędziego miejsca, przyjmuje postawę wyjściową i odpina smycz. Następnie daje komendę do warowania i odchodzi bez oglądania się na odległość, co najmniej 20 kroków w obrębie terenu egzaminu, nie zostawiając przy psie smyczy, ani jakiegokolwiek innego przedmiotu i staje spokojnie tyłem do psa w jego polu widzenia. Pies musi spokojnie leżeć do czasu, aż drugi pies nie nie wykona ćwiczeń 1-3 i niedozwolony jest jakikolwiek wpływ przewodnika na jego zachowanie. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do swojego psa i staje z jego prawej strony. Na następne polecenie sędziego pies dostaje komendę "siad" i powinien wykonać ją szybko i dokładnie. Po czym pies jest zapinany na smycz.
c) Ocena: Błędami są: niespokojne zachowanie przewodnika, ukrywana pomoc, niespokojne eżenie psa, zbyt wczesne podniesienie się do pozycji siedzącej lub wstanie przy dochodzeniu przewodnika. Jeżeli pies wstanie lub usiądzie, lecz nie opuści miejsca, w którym został, przyznaje się ocenę częściową. Jeżeli zostający pies oddali się od tego miejsca więcej jak 3 metry zanim drugi pies zakończy ćwiczenie nr 3,otrzymuje za swoje ćwiczenie 0 pkt.

^ do góry

IPO V - część C

ćwiczenie 1 : osaczenie i oszczekanie
ćwiczenie 2 : zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki
ćwiczenie 3 : atak na przewodnika i psa
ćwiczenie 4 : eskortowanie pozoranta do sędziego
15
30
50
5
razem:
100 pkt

Zasada ogólna:
Jeżeli nie jest to wyraźnie powiedziane inaczej, stosuje się zasady zawarte w części ogólnej obowiązującego regulaminu IPO 1-3.Nie daje się oceny TSB.
Komendę "do puszczenia" wolno dać we wszystkich ćwiczeniach obrończych tylko raz. Zasady oceny puszczania przedstawiają się następująco:

  obniżenie oceny pkt
puszczanie z ociąganiem
0,5 - 3,0
puszczenie szybkie po pierwszej dodatk. komendzie
3,0
pierwsza dodatk. komenda, puszczenie z ociąganiem
3,5 - 6,0
puszczenie szybkie po drugiej dodatk. komendzie
6,0
druga dodatk. komenda puszczenie z ociąganiem
6,5 - 9,0
pies nie puszcza po drugiej dodatkowej komendzie
dyskwalifikacja

1. Osaczenie i oszczekanie: - 15 pkt
a) Komendy: jedna "do rewirowania"
b) Wykonanie: Pozorant znajduje się w odległości ok. 20 kroków od psa i przewodnika, w kryjówce, tak, że jest dla psa niewidoczny. Na polecenie sędziego przewodnik odpina smycz i wysyła psa z komendą do rewirowania w kierunku kryjówki. Można użyć gestu. Pies musi osaczyć pozoranta aktywnie i uważnie, oszczekując go intensywnie i nieprzerwanie. Psu nie wolno wskakiwać na pozoranta ani go chwytać. Po oszczekiwaniu przez ok. 20 sek., na znak sędziego, przewodnik podchodzi do psa i chwyta go za obrożę.
c) Ocena: Obniżają ją nie nieprzerwane, nie intensywne oszczekiwanie i nie napierające osaczenie.
Przy zaczepianiu pozoranta np uderzaniu, wskakiwaniu, należy odjąć do 3 pkt, a przy silnym chwyceniu do 12 pkt.
Jeżeli pies opuści pozoranta wychodząc naprzeciw podchodzącemu przewodnikowi, ocena za to ćwiczenie jest niedostateczna. Gdy pies nie zainteresuje się pozorantem, następuje przerwanie pracy w części C.

2. Zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki: - 30 pkt
a) Komendy: jedna "do puszczenia"
b) Wykonanie: Podczas gdy przewodnik trzyma psa za obrożę, pozorant wychodzi z kryjówki i rozpoczyna ucieczkę. Na znak sędziego przewodnik uwalnia psa. Pies musi samodzielnie i skutecznie przerwać próbę ucieczki poprzez energiczny i silny chwyt. Może on chwycić pozoranta wyłącznie za rękaw. Na znak sędziego pozorant staje nieruchomo. Gdy tak się stanie, pies musi natychmiast puścić. Przewodnikowi wolno dać samodzielnie jedną komendę "do puszczenia" we właściwym momencie. Jeżeli pies nie puści po pierwszej dozwolonej komendzie, przewodnik otrzymuje polecenia od sędziego do dania dwóch następnych komend. Jeżeli pies nie puści po trzeciej komendzie ( jednej dozwolonej i dwóch dodatkowych) następuje dyskwalifikacja. W czasie puszczania przewodnik musi stać spokojnie, bez wpływania na zachowanie psa. Po puszczeniu pies musi zostać przy pozorancie i pilnować go uważnie. Po okresie pilnowania przez ok. 20 sekund, na polecenie sędziego, przewodnik idzie do psa i chwyta go za obrożę.
c) Ocena: Obniża ją niewłaściwe wykonanie ważnych dla oceny elementów takich jak :
Szybkie i energiczne zareagowanie na ucieczkę z dogonieniem i rzeczywistym zapobieżeniem ucieczce silnym chwytem. Chwyt pełny i spokojny aż do puszczenia. Uważne pilnowanie blisko pozoranta. Jeżeli pies nie pobiegnie lub nie zatrzyma ucieczki chwytem na dystansie ok. 20 kroków, następuje przerwanie pracy w części C.

3. Atak na przewodnika i psa: - 50 pkt
a) Komendy: po jednej "do obrony", "puszczenia", "do nogi", "marszu przy nodze"
b) Wykonanie: Pies jest trzymany za obrożę, ale nie wolno go pobudzać. Na polecenie sędziego pozorant odchodzi normalnym krokiem od przewodnika z psem. Po zrobieniu ok. 20 kroków odwraca się i atakuje przewodnika i psa frontalnie wydając przepędzające okrzyki i wykonując grożące ruchy. Przewodnik uwalnia psa z komendą do obrony. Pies musi niezwłocznie odeprzeć atak poprzez energiczne i silne chwycenie pozoranta. Wolno mu chwycić jedynie rękaw ochronny. Przewodnikowi nie wolno opuścić miejsca, w którym stał. Na znak sędziego pozorant staje nieruchomo. Po zatrzymaniu się pozoranta pies musi natychmiast puścić. Przewodnik może samodzielnie dać we właściwym czasie jedną komendę do puszczenia. Jeżeli pies nie puści po pierwszej dozwolonej komendzie, przewodnik dostaje od sędziego polecenia do dania dwóch dodatkowych komend do puszczenia. Jeżeli pies nie puści po tych komendach (jednej dozwolonej i dwóch dodatkowych) następuje dyskwalifikacja. W czasie dawania komend do puszczania musi przewodnik stać spokojnie, bez wpływania na zachowanie psa. Po puszczeniu pies musi zostać przy pozorancie i uważnie go pilnować. Na polecenie sędziego przewodnik udaje się najkrótszą drogą, normalnym krokiem do swojego psa i przywołuje go komendą do postawy wyjściowej. Po czym przewodnik zapina psa na smycz.
c) Ocena: Obniża ją niewłaściwe wykonanie ważnych dla niej elementów takich jak : Energiczna obrona z silnym chwytem, chwyt pełny i spokojny aż do puszczenia. Uważne pilnowanie blisko pozoranta. Jeżeli pies opuści pozoranta w czasie pilnowania, lub przewodnik da psu komendę, by został przy pozorancie, ćwiczenie oceniane jest jako niedostateczne.

5.Eskortowanie pozoranta do sędziego - 5 pkt
a) Komendy: jedna "do marszu przy nodze"
b) Wykonanie: Następuje teraz odprowadzenie pozoranta do sędziego na dystansie ok. 10 kroków. Dozwolona jest jedna komenda do marszu przy nodze. Pies musi iść z prawej strony pozoranta, aby znajdował się między nim a przewodnikiem. Musi on w czasie konwojowania uważnie obserwować pozoranta. Nie może jednak na niego napierać, wskakiwać lub go chwytać. Grupa ta zatrzymuje się przed sędzią i zgłasza zakończenie ćwiczeń w części C.
c) Ocena: Obniżają ją brak uważnego obserwowania pozoranta i niewłaściwy marsz przy nodze, nie na luźnej smyczy.

^ do góry

Uwaga :
Jest to ostateczna wersja regulaminu egzaminu poprzedzającego IPO 1 przyjęta przez Komisję Psów Użytkowych FCI w marcu 2006 r. i skierowana do władz FCI do zatwierdzenia jako egzamin uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej na wystawach FCI i uzyskania tytułu Int. Champ. dla ras "wymagających egzaminu". Regulamin ten został przyjęty przez Sekretariat Generalny FCI do stosowania. W Związku Kynologicznym w Polsce obowiązuje on od 1 stycznia 2007 r. Zdanie tego egzaminu nie jest warunkiem do przystąpienia do egzaminu IPO 1. Warunkiem do przystąpienia do tego egzaminu, tak jak i dla egzaminu IPO 1 jest zdany egzamin PT.

Źródło: www.zkwp.pl

 
« powrót
     
60-415 Poznań
ul. Czarnohorska 8
tel. 601 56 32 13
e-mail: nawoli@nawoli.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio