Wychowanie przyjaciela
Szkolenie pracownika
Psychoterapia
Psi sport
IPO
Agility
PT
Inne
System pracy
FAQ
Klub "Na Woli"
Galeria
Linki
Dystrybucja karmy Josera
JOSERA

Obedience (OB) ma na celu nauczenie psa współpracy z przewodnikiem i pozostawania pod jego kontrolą. Należy zwrócić specjalną uwagę na doskonałą relację między psem i przewodnikiem oraz posłuszeństwo psa, nawet, jeżeli ten znajduje się w znacznej odległości od przewodnika. Relacja między przewodnikiem i psem powinna być dobra.

EGZAMINY-ZAWODY OBEDIENCE (fragmenty)
regulaminy obowiązujące w Polsce: klasa 0,1,2; regulamin międzynarodowy FCI- klasa 3

Postanowienia ogólne
W zawodach z Obedience mogą brać udział wszystkie psy, zarówno z rodowodem jak i bez. Suki w cieczce występują na końcu. Zdanie egzaminu Obedience nie daje prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej.

Punktacja
Najmniejszą jednostką punktacji jest 0,5 punktu.

Współczynnik trudności:
Każde ćwiczenie jest oceniane przez sędziego w skali 0-5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5;...10pkt. Sędzia przyznaje punkty za ćwiczenie, sekretarz notuje je i otrzymany wynik mnoży przez współczynnik trudności, co daje wynik ostateczny. Np. w ćwiczeniu o wsp. trudności 3 pies uzyskał od sędziego 7,5 pkt, czyli za ćwiczenie otrzymuje: 7.5 x 3 = 22,5 pkt. Pozwala to oceniać wszystkie ćwiczenia w ten sam sposób, a wynik punktowy zależy od trudności określanej mnożnikiem. Ocena niedostateczna to 0 - 5,0 pkt, 0 pkt jest za całkowite niewykonanie podstawowych elementów ćwiczenia, co ujęte jest w opisach ćwiczeń.

Oceny:
Oceny za całość występu jak i za poszczególne ćwiczenia mają odzwierciedlenie w ilości uzyskanych punktów i kształtują się następująco: ocena doskonała 80,0 - 100% punktów możliwych do zdobycia, ocena bardzo dobra: 70,0 - 79,5 % pkt, ocena dobra 60,0 - 69,5 % pkt, ocena dostateczna 50,5 - 59,5 % pkt.

Klasy:
Egzaminy - zawody przeprowadzane są w klasach o rosnącym stopniu trudności i wymagań. Klasy objęte regulaminem krajowym: klasa 0,kl. 1, kl. 2, oraz klasa wg regulaminu międzynarodowego FCI określana jako "klasa 3". Starty trzeba rozpoczynać od klasy 0, awans - (prawo startu) do klasy 1 daje uzyskanie 1 oceny doskonałej w kl. 0; awans do klasy 2 i 3 daje uzyskanie 2 ocen doskonałych, od 2 różnych sędziów w klasach o stopień niższych. Możliwość awansu dotyczy tylko tego samego psa z tym samym przewodnikiem. Nie wolno startować w 2 klasach jednego dnia.
Kary:
< Załatwianie przez psa potrzeb fizjologicznych na ringu: 40 pkt karnych ogólnie i nie zaliczenie wykonywanego ćwiczenia.
< Sędzia może przerwać wykonywanie programu, gdy pies jest w złej formie fizycznej, bezustannie szczeka lub jest całkowicie poza kontrolą przewodnika.
< Dyskwalifikację powodują: agresja wobec ludzi lub psów, nie powrócenie do przewodnika po wyłamaniu się na terenie egzaminu i po trzykrotnym zawołaniu, względnie samowolne opuszczenie terenu egz.
< Obniżenia oceny dokonywane są przez sędziego na podstawie zaleceń regulaminu i w innych przypadkach według własnej opinii. Decyzje sędziego są niepodważalne i ostateczne.

 

Wykazy ćwiczeń w poszczególnych klasach

Klasa 0

Ćwiczenie
współczynnik
Ocena maksymalna
1. STOSUNEK DO OTOCZENIA - SOCJALIZACJA
1
10
2. WARUJ/SIAD-ZOSTAŃ (indywidualnie, 1 min)
2
20
3. CHODZENIE PRZY NODZE NA SMYCZY
2
20
4. PRZYWOŁANIE
2
20
5. SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ
1
10
6. ZMIANY POZYCJI (SIAD, WARUJ)
2
20
Razem maksymalnie:
100

Minimum 80% 80 -100,0 Doskonała
Minimum 70% 70 - 79,5 Bardzo dobra
Minimum 60% 60 - 69,5 Dobra
Minimum 50% 50,5-59,5 Dostateczna

Klasa 1

Ćwiczenie
współczynnik
Ocena maksymalna
1. STOSUNEK DO OTOCZENIA - SOCJALIZACJA
1
10
2. WARUJ-ZOSTAŃ (indywidualnie, 2 min)
2
20
3. CHODZENIE PRZY NODZE NA SMYCZY
1
10
4. CHODZENIE PRZY NODZE BEZ SMYCZY
2
20
5. STÓJ PODCZAS MARSZU
2
20
6. PRZYWOŁANIE
2
20
7. NAPRZÓD I WARUJ W KWADRACIE
2
20
8. APORT
2
20
9. SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ
1
10
10. WYSZUKIWANIE przewodnika spośród obcych
2
20
11. ZMIANY POZYCJI NA ODLEGŁOŚĆ (SIAD, WARUJ)
2
20
12. WRAŻENIE OGÓLNE
1
10
Razem maksymalnie:
200

Minimum 80% 160-200,0 Doskonała
Minimum 70% 140-159,5 Bardzo dobra
Minimum 60% 120- 139,5 Dobra
Minimum 50% 100- 119,5 Dostateczna

Klasa 2

Ćwiczenie
współczynnik
Ocena maksymalna
1. SIAD-ZOSTAŃ w grupie (1 min)
2
20
2. WARUJ-ZOSTAŃ w grupie (3 min)
2
20
3. CHODZENIE PRZY NODZE bez smyczy
2
20
4. STÓJ, SIAD podczas marszu
3
30
5. PRZYWOŁANIE z ZATRZYMANIEM WARUJ
3
30
6. NAPRZÓD z ZATRZYMANIEM i WARUJ W KWADRACIE
3
30
7. APORT kierunkowy (2 koziołki)
3
30
8. SKOK przez przeszkodę z APORTEM drewnianego koziołka
2
20
9. WYSZUKIWANIE przedmiotu przewodnika spośród obcych
2
20
10. ZMIANY POZYCJI na odległość (SIAD, STÓJ, WARUJ)
2
20
11 .WRAŻENIE OGÓLNE
1
10
Razem maksymalnie:
100

Minimum 80% 200-250,0 Doskonała
Minimum 70% 175-199,5 Bardzo dobra
Minimum 60% 150-174,5 Dobra
Minimum 50% 125- 149,5 Dostateczna

Zasady ogólne
Przewodnik jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń sędziego. Tym niemniej przewodnik całkowicie odpowiada za swojego psa i dostosowuje się do poleceń na własne ryzyko. Wprowadza on psa na smyczy, którą odpina na znak sędziego, oddaje komisarzowi ringu i odbiera po zakończeniu programu, względnie przewiesza ją przez lewe ramię na prawo w dół, o ile będzie mu ona potrzebna przy jakimś ćwiczeniu (w kl. 0 i 1). Dozwolone są następujące rodzaje obroży: w klasie 0 - gładkie obroże skórzane, nylonowe, parciane lub łańcuszek w wyższych klasach tylko pojedynczy, luźny łańcuszek. Obroże typu kolczatka są zabronione.
Przewodnikowi nie wolno w żaden sposób nagrodzić psa podczas wykonywania ćwiczeń; posiadanie przy sobie zabawek lub smakołyków prowadzi do dyskwalifikacji. Dopuszczalne jest krótkie pogłaskanie lub pochwalenie psa, gdy sędzia zasygnalizuje zakończenie ćwiczenia. Karanie psa jest niedozwolone.
KOMENDAMI są krótkie słowa- polecenia, które muszą być stosowane zawsze takie same do analogicznych ćwiczeń. W opisach ćwiczeń podane są przykłady komend, które mogą mieć inne brzmienie. Przeciąganie słowa komendy traktowane jest jak komenda dodatkowa.
Każde ćwiczenie rozpoczyna się i kończy postawą wyjściową, którą jest SIAD przy lewej nodze prosto stojącego przewodnika. Pozycja wyjściowa psa STÓJ jest dozwolona, ale musi być wykonywana konsekwentnie i zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem programu. Danie komendy SIAD przy zatrzymaniu traktowane jest jako komenda dodatkowa, tak jak każde niewykonanie pozycji STÓJ po zaanonsowaniu powoduje stratę -0.5 punktu.
Prowadzenie psa przy prawej nodze jest dopuszczalne w przypadku, gdy przewodnik widzi taką konieczność.
Wszystkie opisy należy wówczas interpretować jak w lustrzanym odbiciu.
Odchodząc od psa, który ma zostać, wolno dać komendę "do zostania" n.p ZOSTAŃ, względnie powtórzyć komendę określającą pozycję n.p. 'SIAD".
Przewodnik powinien używać komend słownych lub znaków optycznych. Niektóre komendy słowne mogą być wzmacniane niewielkim gestem dłonią (patrz opis ćwiczeń).
Nie ma ograniczeń wiekowych przy startach w zawodach obedience w klasach 0, 1 i 2. Nie ma ograniczeń w ilości startów w klasie, do której jest się uprawnionym.
Wysokość przeszkody nie może być obniżona przez sędziego nawet w wyjątkowych przypadkach. Zwroty w tył należy demonstrować po minięciu krańcowego oznacznika (pachołka) trasy, nie obchodząc go.
Po powrocie do zostającego psa, który leży (lub stoi), pies nie powinien zmienić samodzielnie pozycji do postawy wyjściowej bez komendy, którą daje się po 2 - 3 sekundach dla zaakcentowania tego. Podobnie, gdy pies przybiegnie i usiądzie przed przewodnikiem, komendę do nogi daje się z po 2-3 sek. Tak samo należy postąpić po odebraniu aportu, gdy pies oddaje go przed przewodnikiem. Odebrany aport przewodnik przekłada do prawej ręki i trzyma spokojnie opuszczony w dół, aż do zakończenia ćwiczenia. W obrębie terenu, na którym układa się przedmioty do wyszukiwania nie mogą znajdować się inne przedmioty odwracające uwagę psa. Przewodnik może dotknąć przedmiot do wyszukiwania jedynie czystą, gołą ręką i schować go do czystej pustej kieszeni.
Regulamin nie przewiduje możliwości powtarzania ćwiczeń.

Obowiązki osób obsługujących egzamin
1.Komisarz ringu przekazuje przewodnikowi wszystkie polecenia sędziego, umieszcza przedmioty w miejscach wskazanych przez sędziego, nadzoruje prawidłowy przebieg ćwiczeń informując sędziego o wszelkich nieprawidłowościach.
2. Sekretarz notuje oceny i uwagi sędziego i podlicza punktację.
3. Kierownik egzaminu odpowiada za prawidłową organizację, zgodną z obowiązującymi regulaminami i zasadami.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZAWODÓW DOSTĘPNY JEST W REGULAMINACH, KTÓRE MOŻNA NABYĆW ODDZIAŁACH ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
Place Albert 1er, 13, B - 6530 Thuin (Belgique) Tél : ++32.71.59.12.38 - Fax : ++32.71.59.22.29, email : info@fci.be

^ do góry

OGÓLNY REGULAMIN UDZIAŁU W ZAWODACH OBEDIENCE (FCI) Z PRZYZNANIEM CACIOB

(Międzynarodowy Regulamin Zawodów pod patronatem FCI, na których przyznaje się wnioski na Międzynarodowego Championa Obedience)

SPIS TREŚCI

I Zasady uczestnictwa, organizacji i sędziowania

II Uzgodnienia praktyczne - materiały

III Nagrody

IV Zasady ogólne i zalecenia wykonania i oceny ćwiczeń.

V Ćwiczenia w zawodach międzynarodowych Obedience : wykonanie i sędziowanie

VI Rysunki wyjaśniające

VII Organizacja i sędziowanie mistrzostw świata i Europy w Obedience FCI

Obedience (OB) ma na celu nauczenie psa współpracy z przewodnikiem i pozostawania pod jego kontrolą. Należy zwrócić specjalną uwagę na doskonałą relację między psem i przewodnikiem oraz posłuszeństwo psa, nawet, jeżeli ten znajduje się w znacznej odległości od przewodnika. Relacja między przewodnikiem i psem powinna być dobra.

I ZASADY UCZESTNICTWA, ORGANIZACJI I SĘDZIOWANIA

1. Kryteria udziału w zawodach międzynarodowych Obedience
Żeby brać udział w zawodach międzynarodowych Obedience, w mistrzostwach świata lub Europy pies powinien mieć minimum 15 miesięcy i być wpisany do księgi rodowodowej uznanej przez FCI
Do każdego kraju należy uznanie krajowych kategorii i warunków, które pies powinien spełnić żeby móc konkurować w zawodach międzynarodowych. Jednakże, żeby brać udział w zawodach międzynarodowych, pies powinien przynajmniej raz zaliczyć najwyższy w swoim kraju stopień Obedience.
W wypadku organizowania zawodów w ramach wystawy psów, pies żeby móc startować w zawodach Obedience, nie musi w niej uczestniczyć.
Psy dotknięte chorobami zakaźnymi, ankylostome (zesztywnienie stawów), świerzbem lub zarobaczone, jak i psy agresywne, niewidome lub głuche nie mogą brać udziału w zawodach Obedience
Psy z kopiowanymi uszami lub ogonem mogą brać udział w zawodach w zależności od przepisów obowiązujących w kraju pochodzenia psa jak i miejsca rozgrywania zawodów.
Suki w cieczce mogą brać udział w zawodach startując na końcu. Powinny przebywać poza terenem zawodów, na który mogą wejść dopiero, gdy wszystkie psy zakończyły swoje programy.
Suki są wykluczone z zawodów, jeżeli oszczeniły się nie dłużej niż przed ośmioma tygodniami lub mają się oszczenić nie dłużej niż za cztery tygodnie. W razie wątpliwości sędzia zbada sukę poza ringiem przed rozpoczęciem zawodów.

2. Kryteria wybieralności sędziego w zawodach międzynarodowych Sędzia zawodów Obedience powinien być zatwierdzony przez macierzystą krajową organizację kynologiczną.
Sędzia nie może oceniać przewodnika, który jest członkiem jego rodziny ani psa, który jest jego własnością lub własnością członka jego rodziny lub jego bliskich jak dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, bracia, siostry lub członkowie rodziny współmałżonka. Jednakowoż nie powinni oceniać również osób z nim współżyjących ani mieszkajacych pod jednym dachem.
Pies nie może brać udziału w zawodach, jeżeli pochodzi z hodowli sędziego, był przez niego trenowany lub mieszka z nim pod jednym dachem conajmniej od roku.

3. Komisarz zawodów (mistrzostw)
Jeżeli ćwiczenia są oceniane przez dwóch lub więcej sędziów, liczba komisarzy powinna być identyczna jak liczba sędziów, tak żeby każdy ring dysponował, co najmniej jednym komisarzem ringowym.

4. Zarządzanie zawodami
Zawody odbywają się pod kierunkiem sędziego i komisarza zawodów
Wszystkie incydenty nieprzewidziane obecnym regulaminem podlegają ocenie sędziego i to on podejmuje decyzję o postępowaniu.

5. Obowiązki przewodnika
Obowiązki przewodnika rozpoczynają się z chwilą jego wejścia na teren, na którym odbywają się zawody i kończą w momencie wręczenia nagród. Przewodnicy powinni respektować i przestrzegać zasad oraz poleceń. Powinni się zachowywać nienagannie i być odpowiednio ubrani.
Jeżeli przewodnik nie przestrzega regulaminu lub zachowuje się nieodpowiednio, może być przez sędziego wykluczony z zawodów.
Przewodnik powinien zgłosić się na ringu na 30 minut przed rozpoczęciem się zawodów.
Karanie psów jest zabronione. Kolczatki lub obroże elektryczne, jak i inne narzędzia lub środki korekcyjne są zabronione.
Podczas ćwiczeń i między nimi pies powinien znajdować się po lewej stronie przewodnika. Jeżeli ze względu na handicap lub inną przyczynę natury fizycznej jest to niemożliwe, pies może znajdować się po prawej stronie.
Przewodnik lub szef ekipy przed zawodami powinien to ustalić z sędzią.
Wszyscy sędziowie powinni być o tym poinformowani i ewentualny wpływ na sędziowanie powinien być omówiony ze wszystkimi. To ustępstwo powinno być uzasadnione i nie powinno przeszkadzać innym psom i zawodnikom. Np. w czasie ćwiczenia 1 i 2, jeżeli zawodnik porusza się na wózku, powinien zajmować pozycję na końcu szeregu, tak żeby żaden pies nie musiał go wymijać.

6. Zachowanie psa / dyskwalifikacja
Pies, który w obojętnie, którym momencie, nawet po zakończeniu swojego programu, ugryzie, usiłuje ugryźć, zaatakuje lub spróbuje zaatakować człowieka lub innego psa jest wykluczony z zawodów. Traci wszystkie punkty nawet, jeżeli zakończył już swój występ. W czasie zawodów dwudniowych dyskwalifikacja obejmuje również drugi dzień. Incydent jest wpisany do książeczki startów, a raport zostanie wysłany zarówno do macierzystej organizacji kynologicznej jak i do organizacji kynologicznej kraju organizującego zawody.

7. Inne Zarządzenia
Przewodnik nie ma prawa wejść na ring po jego przygotowaniu lub w czasie przygotowywania chyba, że został do tego upoważniony przez komisarza szefa.
W ćwiczeniach grupowych (1 i 2) liczba psów w grupie jest od 3 do 6 max., Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 6, dwie grupy mogą liczyć po 7 psów.

powrót do spisu treści

^ do góry

II UZGODNIENIA PRAKTYCZNE - MATERIAŁY
Przebieg zawodów, liczba uczestników, wymiary ringu i materiały do przygotowania

1. Przebieg zawodów
Na mistrzostwach świata i Europy jak i na wszystkich zawodach międzynarodowych, sędzia po konsultacji z organizatorami ma prawo zdecydować, w jakiej kolejności będą wykonywane ćwiczenia i jak będą zgrupowane. Ta kolejność powinna być jednakowa dla wszystkich zawodników.

2. Liczba zawodników
Zaleca się sędziowanie nie więcej niż 4 psów na godzinę (plus minus) i nie więcej niż 25 dziennie. Jeżeli jest więcej sędziów, każdy sędziuje wszystkie psy wykonujące oceniane przez niego ćwiczenia.

3. Wymiary ringu
Wymiary ringu w zawodach odbywających się na zewnątrz powinny wynosić przynajmniej 20m x 30m. W wypadku zawodów na zewnątrz lepiej jest przewidzieć ring 25m x 40m. Ringi mogą być mniejsze, jeżeli ćwiczenia są rozłożone na dwa lub więcej ringów i ćwiczenia wymagające mniejszej powierzchni sa zgrupowane na jednym ringu. Ring powinien być czytelnie wydzielony. Do sędziego należy ocena czy ring ma dostateczne wymiary.

4. Przewidziane materiały
Na komitecie organizacyjnym spoczywa odpowiedzialność udostępnienia regulaminu i poleceń do wglądu na terenie zawodów. Przeszkoda pełna szerokości ok. 1m i o wysokości od 10cm do 1m (regulowana, co 10cm - ćwiczenie 8). W przeciwieństwie do przeszkód używanych w agillity przeszkoda nie powinna mieć bocznych odkosów. Do dyspozycji powinna być dostarczona odpowiednia ilość tablic i pachołków. Wysokość tablic i pachołków powinna być ok. 15 cm
Powinny być używane tablice z punktami otrzymanymi przez psa.
Powinny być dostarczone kartki czerwone i żółte, pozwalające sędziemu na udzielenie ostrzeżenia (żółta) lub dyskwalifikacje (czerwona)
Reglamentowane przedmioty zapewnione przez organizatorów:

 • Trzy komplety koziołków drewnianych różnej wielkości i wagi odpowiedniej do wielkości ras(małe, średnie, duże). Każdy komplet zawiera trzy koziołki tej samej wielkości. Maksymalna waga największego koziołka wynosi około 450 g (ćwiczenie 7).
 • Koziołki metalowe trzech wielkości o maksymalnej wadze 200 g dla największego. Wielkość koziołków powinna być dostosowana do wielkości ras. Jednak przewodnik ma prawo wyboru koziołka, który mu odpowiada (ćwiczenie 8)
 • Przedmioty drewniane około 2cm x 2cm x 10cm. Liczba przedmiotów równa jest sześć razy liczbie psów biorących udział w ćwiczeniu (ćwiczenie 9)

powrót do spisu treści

^ do góry

III NAGRODY
Na wstążki i rozetki przyznawane w Obedience polecamy używanie kolorów czarny/czerwony/żółty. Każdy nagrodzony pies otrzymuje wstążkę czarną, czerwoną lub żółtą.
Wstążka czerwona jest przeznaczona dla zdobywcy 1 nagrody (Doskonała): 256-320 pkt
Wstążka niebieska jest przeznaczona dla zdobywcy 2 nagrody (Bardzo dobra):224-poniżej 256pkt
Wstążka żółta jest przeznaczona dla zdobywcy 3 nagrody (Dobra): 192-poniżej 224 pkt
Organizator może używać innych kolorów zgodnie z tradycjami narodowymi.
Jeżeli dwa psy lub więcej zakończą zawody z tą samą ilością punktów, należy zsumować punkty z ćwiczeń 3, 5 i 6.
Jeżeli w dalszym ciągu mamy równą ilość punktów, te 3 ćwiczenia powinny być wykonane ponownie.
Nagroda lub rozeta powinna być przyznana każdemu psu, który w danym dniu otrzyma tytuł Międzynarodowego
Championa Obedience. Jednakże w rozetkach mogą się pojawiać inne tradycyjnie używane w Mistrzostwach
(Championatach) kolory jak czerwony i zielony; np. rozetka klasyczna z szarfami zielonymi i mniejsze zawierające kolory Obedience, czarny -czerwony-żółty
Wniosek na championa międzynarodowego Obedience (CACIOB) - Certificat d'aptitude au championnat
international d'Obédience (CACIOB)
Zwycięzca (pod warunkiem posiadania dwóch jąder, o ile jest to samiec) otrzymuje CACIOB, jeżeli uzyska 1 lokatę, a drugi najlepszy pies (pod tym samym warunkiem) otrzymuje rezerwowy CACIOB. W miarę możliwości w rozetce powinny być zachowane kolory Obedience (czarny - czerwony - żółty) i powinien na niej znajdować się napis < Międzynarodowy Champion Obedience >
Nagroda lub rozeta powinna być przyznana każdemu psu, który uzyskał CACIOB, jak i temu, który uzyskał rezerwowy CACIOB. W miarę możliwości powinny być zachowane kolory Obedience (czarny - czerwony - żółty), do którego należy dorzucić kolor CACIOB (biały) lub kolor rezerwowego CACIOB (pomarańczowy). Np. rozetka < klasyczna > i szarfa biała (pomarańczowa) i mniejsze rozetki zawierające kolory Obedience (czarny - żółty - czerwony). Napisy CACIOB i Rezerwowy CACIOB powinny być widoczne.
Międzynarodowy Champion Obedience
Żeby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Obedience, pies powinien uzyskać 2 CACIOB, w dwóch różnych krajach oraz otrzymać minimum ocenę 'Bardzo Dobra' (lub lepiej), w wieku minimum 15 miesięcy na wystawie pod patronatem FCI. Między dwoma certyfikatami musi upłynąć minimum rok i 1 dzień.

powrót do spisu treści

^ do góry

IV ZASADY OGÓLNE I ZALECENIA WYKONANIA I OCENY ĆWICZEŃ
Z wyjątkiem specjalnych zaleceń dotyczących poszczególnych ćwiczeń, ogólne zasady i zalecenia odnoszą się do wszystkich ćwiczeń

Punktacja
W ocenie ćwiczeń obedience przyznawane są następujące punkty:
0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9.5 - 10.
Dyskwalifikacja Powoduje zakończenie programu i utratę wszelkich punktów. Pies nie ma prawa dokończenia pozostałych ćwiczeń programu
Nie zaliczenie ćwiczenia powoduje utratę punktów z danego ćwiczenia ale pies może dokończyć wykonywanie pozostałych ćwiczeń.
Żółta kartka oznacza ostrzeżenie. Ostrzeżenie może być udzielone przez sędziego w zależności od zachowania się przewodnika lub psa. Dwa ostrzeżenia (żółte kartki) powodują dyskwalifikację psa.
Czerwona kartka oznacza dyskwalifikację.

Wykonanie ćwiczeń

 • Sędzia ustala kolejność wykonywania ćwiczeń; kolejność ta musi być zachowana przez wszystkich zawodników
 • Ćwiczenia rozpoczynają się i kończą z psem znajdującym się przy nodze przewodnika. W pozycji 'przy nodze' (zasadniczej) pies siedzi po lewej stronie przewodnika.
 • Między ćwiczeniami pies powinien znajdować się po lewej stronie przewodnika. Opuszczenie ringu przez psa w czasie lub między ćwiczeniami powoduje dyskwalifikację.
 • Przewodnik powinien zostawić smycz poza ringiem lub na stoliku komisarza. Odnosi się to do wszystkich ćwiczeń
 • Wszystkie ćwiczenia rozpoczynają się w momencie, kiedy komisarz ustawi zawodnika w prawidłowej pozycji wyjściowej i po potwierdzeniu zawodnika o gotowości do wykonania ćwiczenia. Wszystkie ćwiczenia kończą się wraz z wypowiedzeniem przez komisarza szefa 'ćwiczenie zakończone'
 • Zabronione jest wskazanie miejsca lub wysłanie do niego psa przed lub w trakcie ćwiczenia (z wyjątkiem, kiedy ćwiczenie na to pozwala). Nie respektowanie tej zasady powoduje uznanie przez sędziego ćwiczenia za nie zaliczone.
 • Komendy podane w regulaminie są komendami zalecanymi. Inne słowa mogą być używane pod warunkiem, że będą wystarczająco krótkie.
 • Na terenie ringu zabronione jest używanie smakołyków lub przedmiotów używanych do zabawy jak np. piłeczki. Jeżeli sędzia zauważy, że przewodnik posiada je, podczas gdy jest na ringu, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Zawodnik podczas ćwiczenia nie ma prawa dotykać psa, głaskać go lub używać innej formy zachęty. Nie respektowanie tych zaleceń powoduje nie zaliczenie ćwiczenia. Dyskretne zachęty (jak 'brawo', lub przyjacielskie poklepanie) są dozwolone po zakończeniu ćwiczenia. Jeżeli przewodnik motywuje psa w sposób przesadny, entuzjastyczny, egzaltowany, bawi się z nim lub jeżeli pies skacze mu w ramiona, przechodzi między nogami itd. otrzymuje od sędziego ostrzeżenie w postaci żółtej kartki. W przypadku powtórzenia się incydentu sędzia daje kartkę czerwoną i pies jest zdyskwalifikowany.
 • Sędzia ma prawo zakończyć wykonywanie ćwiczenia, jeżeli pies jest widocznie niezdolny do jego wykonania. Ćwiczenie jest traktowane jako nie zaliczone
 • Sędzia powinien zabronić psu kontynuowania zawodów, gdy ten nie jest w stanie ćwiczyć lub przeszkadza, ciągle szczekając lub skomląc. Jeżeli pies szczeka lub skomli, sędzia może dać pierwsze ostrzeżenie (żółta kartka). Jeżeli pies nie przestanie sędzia go dyskwalifikuje (czerwona kartka) Te reguły stosują się również, jeżeli pies stale przeszkadza szczekając lub skomląc pomiędzy ćwiczeniami.
 • Jeżeli pies opuści przewodnika w trakcie wykonywania ćwiczenia, przerwie wykonywanie go lub wymknie się spod kontroli przewodnik może go przywołać bez ruszenia się z miejsca, tylko jeden raz. Jeżeli pies przyjdzie do przewodnika po pierwszej wydanej komendzie, sędzia daje żółtą kartkę, ćwiczenie jest nie zaliczone, ale pies i zawodnik mogą kontynuować i przejść do następnego ćwiczenia. Jeżeli pies wymknie się spod kontroli po raz drugi sędzia ogłasza dyskwalifikację. Jeżeli pies nie przyjdzie do przewodnika po pierwszym przywołaniu, jest dyskwalifikowany.
 • Podczas ćwiczenia przywołania (ćwiczenie 5), pies może podejść i przyjąć pozycję przed przewodnikiem. Następnie, po komendzie przewodnika (po uzyskaniu pozwolenia komisarza), pies powinien szybko przyjść do nogi pozostając jak najbliżej przewodnika.
 • We wszystkich ćwiczeniach aportowych (ćwiczenie 7, 8 i 9), pies może przyjąć pozycję przed przewodnikiem i oddać przedmiot po komendzie przewodnika (po otrzymaniu pozwolenia komisarza szefa). Następnie, na komendę przewodnika (po otrzymaniu pozwolenia komisarza szefa), pies powinien szybko przyjść do nogi pozostając cały czas jak najbliżej przewodnika.
 • Podczas ćwiczeń przywołania i aportu sędzia nie musi być poinformowany o sposobie, w jaki sposób ćwiczenie będzie wykonane (określenie czy pozycja do nogi będzie wykonywana bezpośrednio czy po przyjęciu przez psa pozycji przed przewodnikiem). Jeżeli ćwiczenie jest doskonale wykonane, sędzia może przyznać max punktów bez brania pod uwagę w jaki sposób ćwiczenie było realizowane.
 • W ćwiczeniach, w których są dozwolone komendy słowne lub znaki optyczne, przewodnik powinien poinformować sędziego, przed rozpoczęciem ćwiczenia, o swoim zamiarze użycia znaków. Nie jest to niezbędne jeżeli są dozwolone zarówno komendy głosowe jak i znaki optyczne.

Sędziowanie

 • Sędziowanie ćwiczenia rozpoczyna się w chwili potwierdzenia zawodnika o gotowości poprzez odpowiedź na pytanie komisarza szefa 'czy jesteś gotowy?' Sędziowanie kończy się z chwilą, gdy komisarz powie 'ćwiczenie skończone'
 • Wszystkie dodatkowe komendy, komendy podwójne, instrukcje podane gestami itd. powinny być karane.
  Zasada ogólna jest, że gdy przewodnik wydaje komendę po raz drugi, odejmowane są 2 punkty, podczas gdy trzecia komenda powoduje nie zaliczenie ćwiczenia (lub jego części)
 • Pies, który szczeka, nawet okazjonalnie, podczas wykonywania ćwiczenia powinien być ukarany. Sędzia nie powinien przyznać mu więcej niż 7 punktów w wypadku szczekania okazjonalnego i jeżeli pies szczeka ciągle lub intensywnie ćwiczenie jest nie zaliczone. Jeżeli szczekanie pojawia się w trakcie kolejnych ćwiczeń, pies jest dyskwalifikowany. Dotyczy to również psa, który skomli.
 • Jeżeli przewodnik opuści swoje miejsce w momencie wydawania komendy, ćwiczenie jest nie zaliczone.
 • Jeżeli na początku ćwiczenia pies wyprzedzi komendę wydaną przez przewodnika, nie pozostając prawidłowo przy nodze'(w pozycji zasadniczej, sędzia może przyznać maksimum 8 punktów
 • Jeżeli pies opuści przewodnika po rozpoczęciu ćwiczenia, ale zanim przewodnik wyda pierwszą komendę, ćwiczenie jest nie zaliczone. Nie ma możliwości przywołania psa
 • Jeżeli pies załatwi się podczas lub między ćwiczeniami jest dyskwalifikowany.

powrót do spisu treści

^ do góry

V ĆWICZENIA W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH OBEDIENCE
Zasady i polecenia wykonania i sędziowania ćwiczeń

Cwiczenie 1 : SIAD ZOSTAŃ W GRUPIE (2mn)
Komendy: < Siad > < Zostań >.
Wykonanie: psy siedzą przy nodze, w rzędzie, w odległości około 3m jeden od drugiego. Na polecenie, przewodnicy odchodzą na 2 minuty do miejsca poza polem widzenia psów. Po upływie tych dwóch minut, przewodnicy są proszeni o powrót na ring I zatrzymanie się w pozycji stój. Następnie proszeni są o udanie się w kierunku swoich psów i pozostanie przy ich boku (pies jest w pozycji "noga").
Każda grupa powinna składać się z minimum 3 a max 6 psów.
Wytyczne:
Pies, który się podniesie, położy lub przeczołga na odległość większą niż jego długość otrzymuje notę 0. Każde poruszenie powoduje obniżenie wyniku. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu zdjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien być ukarany. Pies może rozglądać się wokół siebie. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli pies się położy lub wstanie po upływie dwóch minut, kiedy więc przewodnik znajduje się ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów.
Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego "spięcia psów", ćwiczenie powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który popełnił błąd.
Zaleca się, aby teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem był dostępny wyłącznie dla obsługi zawodów.
W wypadku Mistrzostw Świata i Europy przepis ten jest obowiązkowy.
Współczynnik: 3 Max ilość punktów: 30

Ćwiczenie 2: WARUJ ZOSTAŃ W GRUPIE (4mn)
Komendy: < Waruj >, < Zostań >, < Siad>.
Wykonanie: psy siedzą przy nodze, w rzędzie, w odległości około 3m jeden od drugiego. Po kolei każdy pies otrzymuje komendę waruj. Komenda waruj jako pierwsza jest wydawana psu, który w momencie wchodzenia na ring, znajduje się najbardziej na lewo, a jako ostatnia psu, który znajduje się najbardziej na prawo. Komenda siad jest wydawana w odwrotnej kolejności. Rozpoczyna pies siedzący najbardziej na prawo, tak, że pies, który zawarował pierwszy, siada ostatni. Komendy są wykonywane na polecenie komisarza. Zawodnicy odchodzą jednocześnie na okres 4 min do miejsca poza zasięgiem wzroku psów. Psy w tym czasie mają warować i są poddawane rozproszeniom, jak np. slalom między nimi obcej osoby. Po upływie 4 minut przewodnicy wracają do psów i stają w odległości ok. 3m za nimi. Następnie na polecenie podchodzą do psów (z boku) i jeden po drugim wydają psom komendy przyjęcia pozycji zasadniczej. Każda grupa powinna składać się z minimum 3 i max 6 psów
Wytyczne: pies, który wstanie lub usiądzie podczas gdy zawodnicy są poza polem widzenia, który przeczołga się o więcej niż swoją długość nie zalicza ćwiczenia (0 pkt). Wszystkie jego poruszenia powodują obniżenie oceny.
Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu odjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien być ukarany. Pies może rozglądać się wokół siebie oraz może wykazać zainteresowanie hałasami i rozproszeniami poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego "spięcia psów", ćwiczenie powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który popełnił błąd.
Pies który leży na boku nie może otrzymać więcej niż 7 punktów.
Jeżeli pies usiądzie lub wstanie po upływie czterech minut, to znaczy jeżeli przewodnik znajduje się z powrotem na ringu nie może otrzymać więcej niż 5 punktów
Zaleca się, aby teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem, był dostępny wyłącznie dla obsługi zawodów.
W wypadku mistrzostw Świata i Europy przepis ten jest obowiązkowy.
Współczynnik: 2 Max ilość punktów: 20.

Ćwiczenie 3 : CHODZENIE PRZY NODZE
Komenda: < Noga >.
Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku, zakręty i zwroty.
Pies bez smyczy powinien podążać za przewodnikiem spontanicznie, idąc równolegle po jego lewej stronie, z łopatką na wysokości kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia powinien poruszać rękami w sposób naturalny.
Chodzenie przy nodze wykonywane jest w tempie normalnym, wolnym i szybkim i zawiera zakręty, zwroty oraz zatrzymania. Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w lewo lub w prawo. < Zwrot niemiecki > jest dopuszczalny, tzn., że pies może obejść przewodnika z prawej strony pozostając cały czas w kontakcie z nim.
Pies musi wykonywać to ćwiczenie również podczas gdy przewodnik wykonuje dwa lub trzy kroki w różnych kierunkach, zatrzymaniu , w czasie wykonywania zakrętów i zwrotów również w miejscu.
Podczas tego samego testu lub zawodów wszystkie psy wykonują chodzenie przy nodze według tego samego schematu.
Komenda < noga > może być dana przy każdym ruszeniu, podczas gdy przewodnik zmienia prędkość, wykonuje 2 lub 3 kroki w różnych kierunkach rozpoczynając z pozycji stojącej oraz podczas wykonywania zakrętów i zwrotów również z pozycji stojącej. Gdy przewodnik zatrzymuje się pies powinien przyjąć < pozycję zasadniczą > bezzwłocznie i bez komendy.
Wytyczne: Pies, który oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra podczas większej części ćwiczenia, nie zalicza go. Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów.
Brak kontaktu i komendy dodatkowej są uważane jako błędy.
Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie równoległa do przewodnika) pociąga stratę 2 punktów.
Współczynnik: 3 Max ilość punktów: 30

Ćwiczenie 4: STÓJ, SIAD I WARUJ PODCZAS MARSZU
Komendy: "Stój", "Siad", "Waruj", "Noga" (4 razy)
Wykonanie: Ćwiczenie jest wykonywane w marszu ( w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara) po kwadracie 8m x 8m ; skręty w każdym narożniku wykonywane są więc w lewo. W czasie ćwiczenia, na komendę przewodnika, (który otrzymuje polecenie od komisarza szefa), pies powinien przyjąć pozycję "Stój", "Siad", "Waruj". Kwadrat jest wyznaczony przez pachołki umieszczone w każdym jego rogu.
Marsz rozpoczyna się w połowie jednego z boków kwadratu (pierwszego boku). Gdy przewodnik z psem są mniej więcej w połowie drugiego boku na polecenie komisarza przewodnik daje psu komendę < stój > i kontynuuje swój marsz wkoło kwadratu. Po dojściu do psa daje komendę < noga > i kontynuuje marsz. Ćwiczenie jest kontynuowane w ten sposób, że przewodnik daje komendę siad w połowie trzeciego boku i waruj w połowie czwartego. Ćwiczenie kończy się, kiedy przewodnik i pies dotrą do punktu startu.
Podczas wszystkich wymaganych pozycji pies powinien znajdować się w linii równoległej do wyobrażalnej linii kwadratu w odległości ok. 50 cm od niej (biorąc pod uwagę wielkość psa). Zakręty powinny być zaznaczone pod kątem 90° i nie powinny być zaokrąglone.
Wytyczne: jeżeli pies zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji (np. < siad > zamiast < waruj >), nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies w ogóle nie wykona pozycji (w ogóle się nie zatrzyma), nie może otrzymać więcej niż 6 punktów. Żeby otrzymać punkty w zadanej pozycji, pies po wydaniu komendy nie może się przemieścić na odległość większą niż jego długość oraz powinien wykonać komendę, zanim przewodnik nie minie następnego pachołka. Co znaczy, że pies może otrzymać punkty, jeżeli wykonał, co najmniej dwie pozycje? Podczas oceny, sędzia powinien również zwrócić uwagę na pracę psa przy nodze. Błędami są: powolny ruch, niedokładne chodzenie przy nodze oraz nie respektowanie pachołków podczas marszu (ścinanie zakrętów)
Współczynnik: 3 Max ilość punktów: 30.

Ćwiczenie 5: PRZYWOŁANIE Z ZATRZYMANIEM STÓJ I WARUJ
Komendy: "Waruj", "Zostań", "Do mnie" (3 razy), "Stój","Waruj" LUB znaki optyczne.
Wykonanie: Pies przyjmuje pozycję waruj, a przewodnik oddala się na odległość około 30 do 35 m w podanym kierunku. Na pozwolenie komisarza szefa przewodnik przywołuje psa. Po pokonaniu przez psa około jednej trzeciej dystansu, przewodnik zatrzymuje go w pozycji stój. Na następne pozwolenie komisarza, przewodnik ponownie przywołuje psa i po pokonaniu przez niego około dwóch trzecich zatrzymuje go w pozycji waruj. Po drugim zatrzymaniu, na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa do nogi. Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołanie psa. Przewodnik daje psu komendę zatrzymującą przy jednym z 4 pachołków. Mogą być używane zarówno komendy głosowe i sygnały optyczne (nigdy jednocześnie) w ten sposób, że jedna komenda może być używana do jednej pozycji, inna do drugiej. Przy przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być wypowiedziane w ten sposób, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch różnych komend.
Wytyczne: ważne jest, żeby pies reagował spontanicznie na komendy przywołania. Pies powinien poruszać się z odpowiednią prędkością, utrzymywać stałe tempo i poruszać się, co najmniej szybkim kłusem. Powolny ruch jest traktowany jako błąd. Sędzia przy ocenie prędkości powinien brać pod uwagę rasę psa. Pies powinien zatrzymać się natychmiast po usłyszeniu komendy. Przy ocenie zatrzymania sędzia powinien brać pod uwagę prędkość psa.
Może wykazać pewną tolerancję przy ocenie psów bardzo szybkich, ale nie przy ocenie psów wolnych. Żeby otrzymać maksymalną ilość punktów podczas zatrzymania, od momentu wydania komendy do momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej niż swoją długość. Żeby otrzymać punkty podczas zatrzymania, pies nie powinien się przemieścić na odległość większą niż trzy jego długości. Jeżeli wydane są więcej niż trzy komendy przywołania najlepsza ocena, jaką pies może otrzymać jest 6. Trzecie przywołanie z tej samej pozycji powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.
Jeżeli pies opuści jedną pozycję (nie zatrzyma się w dozwolonych granicach), nie może otrzymać więcej niż 6 punktów. Jeżeli pies nie spróbuje zatrzymania przy którejś pozycji nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się w żadnej z dwóch pozycji lub wykona je w odwrotnej kolejności, ćwiczenie jest nie zaliczone. Jeżeli pies raz zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies usiądzie lub wstanie przed pierwszą komendą przywołania nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies się przemieści przed pierwszą komendą przywołania, na odległość większą niż jego długość, ćwiczenie jest niezaliczone.
Współczynnik: 4 Max ilość punktów: 40

Ćwiczenie 6: WYSŁANIE NAPRZÓD
Komendy: "Naprzód", "Stój", "Lewa/prawa", i/lub znak ręką, (< Stop >),"Waruj", "Do nogi".
Wykonanie: pies jest wysłany do pachołka (małego, najlepiej w kształcie półkuli) na odległość około 10 m od punktu startu i zatrzymany przy nim komendą. Pies powinien przyjąć pozycję < stój > i całkowicie znaleźć się w okręgu o promieniu 2m wokół pachołka. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu o wymiarach 3m x 3m znajdującego się w odległości około 25 m od punktu startu. Ten kwadrat powinien się znajdować w odległości około 3 do 5 m od granicy ringu i powinien być ograniczony przez widoczną linię (np. namalowana kredą lub szeroką taśmą samoprzylepną) łączącą po stronie zewnętrznej 4 pachołki umieszczone w 4 rogach. Po osiągnięciu przez psa kwadratu, przewodnik daje mu komendę waruj. Na polecenie komisarza, przewodnik udaje się do psa. W odległości około 2m od psa, komisarz szef poleca przewodnikowi zakręcić po raz pierwszy i po około 10 m po raz drugi w kierunku punktu startu. Po następnych 10 m przewodnik, na polecenie komisarza przywołuje psa do nogi cały czas kontynuując marsz.
Pies powinien biec w linii prostej do pachołka i do kwadratu, do którego powinien wejść od strony frontowej. Kąt utworzony miedzy punktem startu, środkowym pachołkiem i środkiem kwadratu powinien wynosić 90° Patrz rysunek w rozdziale VI
Wytyczne: Należy zwrócić szczególną uwagę na ochotę, z jaką pies wykonuje polecenia i komendy, jego ruch i na to czy porusza się po liniach prostych.. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 6 komend, szósta komenda jest komendą zatrzymania w kwadracie. Pies powinien wykonywać wszystkie komendy (np. komendę < stój > w kwadracie). Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy < waruj >, w momencie wejścia psa do kwadratu i co za tym idzie użycia tylko 5 komend
Pies, który pracuje samodzielnie jest karany.. Oznacza to np., że komenda < stój > przy pachołku lub < waruj > w kwadracie musi być wydana. Jeżeli przewodnik wydając komendy przemieszcza się (w obojętnie, którą stronę) ćwiczenie będzie traktowane jako niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa przesadnych gestów pies nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Pies, zanim zostanie wysłany do kwadratu, powinien mieć cztery łapy wewnątrz okręgu. Pies, który usiądzie lub się położy przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Pies, który usiądzie lub się położy poza okręgiem nie zalicza ćwiczenia. Po położeniu się psa nie może być już wydana żadna komenda kierująca psem. Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu.
Ćwiczenie jest nie zaliczone, jeżeli przed drugim skrętem przewodnika, pies podniesie się, żeby usiąść lub wstać.
Pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów, jeżeli się podniesie (żeby usiąść lub wstać) po drugim zakręcie, ale przed komendą przywołania. Jeżeli pies przesuwa się w kwadracie bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli przesunie się poza bok kwadratu, zanim zostanie przywołany, ćwiczenie jest nie zaliczone.
Jeżeli pies porusza się bardzo wolno nie może otrzymać więcej niż 6 punktów.
Każda powtórzona komenda przywołania, zatrzymania lub przyjęcia pozycji < waruj > jest karana (2 punkty za komendę). Pies również nie zalicza ćwiczenia, jeżeli jedna z tych komend musi być powtórzona po raz trzeci.
Punkty karne za komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies na nie reaguje.
Zabronione jest, na linii startu, pokazywanie psu jednego lub drugiego kierunku lub pokazywanie mu kwadratu na początku ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych zaleceń powoduje nie zaliczenie ćwiczenia
Współczynnik: 4 Max ilość punktów: 40.

Ćwiczenie 7: APORT KIERUNKOWY
Komendy: "Naprzód", "Stój", "Lewa/prawa", i/lub sygnały optyczne, "Aport", < Daj >
Wykonanie: trzy drewniane koziołki tej samej wielkości są umieszczone w rzędzie około 5 m jeden od drugiego, tak, aby były doskonale widoczne. Punkt startowy znajduje się około 20 m od środkowego koziołka. Pies jest wysłany do pachołka umieszczonego w odległości około 10 m od punktu startu i zatrzymany komendą w odległości około 2m od niego. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do wylosowanego koziołka - lewego lub prawego, który powinien być przyniesiony i oddany prawidłowo.
Po wylosowaniu koziołka, który powinien być przyniesiony (koziołek środkowy nigdy nie jest losowany) komisarz szef umieszcza wszystkie trzy koziołki. Koziołek wyznaczony przez losowanie - lewy lub prawy - zawsze jest umieszczany jako pierwszy. Podczas przygotowań przewodnik i pies stoją na linii wyjściowej, naprzeciwko środkowego koziołka w odległości około 20 m. Do dyspozycji powinny być trzy komplety koziołków (max 450g) odpowiednie dla różnych ras. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna do wielkości psa. Przewodnik jednakże może wybrać koziołki, które mu odpowiadają.
Wytyczne: należy zwrócić uwagę na: ochotę psa do wykonywania poleceń i komend wskazujących kierunek, ruch i na to czy pies wybrał najkrótszą drogę do właściwego koziołka.
Fakt pokazania psu właściwego kierunku jest oceniany jak dotknięcie psa i powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.
Żeby otrzymać punkty, pies powinien przyjąć przy pachołku pozycję stój w okręgu o promieniu 2m. Pies, który położy się lub usiądzie przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów.
Fakt podgryzania lub gryzienia koziołka powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Nadmierne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje nie zaliczenie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany, jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu. Ćwiczenie jest nie zaliczone (0 punktów), jeżeli pies przyniesie niewłaściwy koziołek.
Upuszczenie koziołka
Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go bez polecenia przewodnika, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów.
Jeżeli konieczna jest komenda, pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek przy boku przewodnika i kiedy ten podejmie go bez zrobienia kroku, pies może otrzymać 5 punktów.
Punkty karne za komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies na nie reaguje. Kary za każde inne komendy dodatkowe powinny być w zgodzie z ogólnymi zasadami oraz z ćwiczeniem 6.
Współczynnik: 3 Max ilość punktów: 30.

Ćwiczenie 8: SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ Z APORTEM METALOWYM
Komendy: < Hop >, < Aport > i < Daj>.
Wykonanie: przewodnik, z psem przy nodze staje w odległości około 3m od przeszkody. Wyrzuca nad przeszkodą metalowy koziołek. Na polecenie, przewodnik wydaje psu komendę skoku przez przeszkodę, podjęcia koziołka i powrotu z nim nad przeszkodą. Powinny być dostępne trzy koziołki metalowe, o różnej wadze i wielkości, dostosowane do wielkości psów. Maksymalna waga największego nie powinna przekraczać około 200g. Jednak bez względu na rasę, do przewodnika należy decyzja wyboru koziołka.
Przeszkoda powinna mieć szerokość 1m a jej wysokość powinna być mniej więcej równa wysokości psa w kłębie, zaokrąglonej do najbliższej dziesiątki. Nie może nigdy być wyższa niż 1m.
Wytyczne: Komenda aport nie powinna być wydana po rozpoczęciu przez psa skoku. Jeżeli pies dotknie w czasie skoku przeszkody (nawet lekko), nie może uzyskać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę lub, jeżeli nie wykona skoku z koziołkiem, ćwiczenie jest nie zaliczone
Upuszczenie koziołka
Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go bez polecenia przez przewodnika, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli konieczna jest komenda, pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek przy boku przewodnika i kiedy ten podejmie go bez zrobienia kroku, pies może otrzymać 5 punktów.
Fakt podgryzania lub gryzienia koziołka powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Nadmierne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje nie zaliczenie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany, jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu.
Współczynnik: 3 Max ilość punktów: 30.

Ćwiczenie 9: APORT WĘCHOWY
Komendy: < Szukaj/Aport >, < Daj >
Wykonanie: przed rozpoczęciem tego ćwiczenia komisarz szef wręcza przewodnikowi drewniany przedmiot (10cmx2cmx2cm), na którym ten pisze swój numer startowy. Przewodnik może trzymać w ręku przedmiot przez około 5 sekund. Do tego momentu pies nie może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu. Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i oddanie mu przedmiotu. Do przewodnika należy decyzja czy pies będzie mógł lub nie widzieć rozkładanie przedmiotów. Komisarz kładzie na ziemi, bez dotykania przedmiot należący do przewodnika oraz 5 innych podobnych przedmiotów, które odpowiednio rozkłada rękami. Przedmioty są rozmieszczane na okręgu lub w poziomym rzędzie w odległości około 25 cm jeden od drugiego. Komisarz następnie prosi przewodnika o odwrócenie się wysłanie psa po oznaczony przedmiot. Pies powinien odnaleźć przedmiot przewodnika, przynieść go i oddać przewodnikowi zgodnie z ogólnymi wytycznymi
Przedmioty powinny być ułożone w ten sam sposób dla wszystkich zawodników, jednakże położenie przedmiotu przewodnika może być zmienne. W wypadku ułożenia poziomego, przedmiot przewodnika nie powinien wyodrębniać się z linii.
Pies może pracować przez około 30 sekund pod warunkiem, że pracuje intensywnie i w dobrym kierunku. Dla każdego zawodnika należy użyć 6 nowych przedmiotów.
Wytyczne: należy zwrócić uwagę na ochotę psa do pracy i jego prędkość. Ćwiczenie będzie nie zaliczone, jeżeli pies obwącha lub dotknie przedmiotu zanim ten nie zostanie przekazany komisarzowi, jeżeli będzie wydana komenda, gdy pies znajduje się w pobliżu przedmiotów lub jeżeli pies wybierze niewłaściwy przedmiot.
Fakt podgryzania lub gryzienia przedmiotu powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Nadmierne podgryzanie powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli podgryza bardzo intensywnie lub zniszczy przedmiot ćwiczenie jest traktowane jako nie zaliczone (0 punktów). Jednak pojedyncze pod gryzienie celem poprawienia chwytu nie powinno być karane.
Upuszczenie koziołka
Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go bez polecenia przez przewodnika, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli konieczna jest komenda, pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek przy boku przewodnika i kiedy ten podejmie go bez zrobienia kroku, pies może otrzymać 5 punktów.
Współczynnik: 3 Max ilość punktów: 30.

Ćwiczenie 10: ZMIANY POZYCJI NA ODLEGŁOŚĆ
Komendy: < Waruj >, < Zostań >, < Siad >, < Stój > i/lub znaki optyczne.
Wykonanie: Pies waruje w określonym miejscu. Na polecenie przewodnik odchodzi i zajmuje pozycję w odległości około 15m. Pies powinien zmienić pozycję 6 razy (stój/siad/waruj) i pozostać na miejscu. Kolejność wykonywania pozycji może być zmienna, ale powinna być jednakowa dla wszystkich zawodników. Pies powinien przyjąć każdą pozycję 2 razy a ostatnia komenda ma być < waruj >. Komisarz szef pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic kolejność wykonania komend. Komisarz szef nie powinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania. Komendy powinny być wydawane, co 3 sekundy. Przewodnik może wydawać komendy głosowe lub używać sygnałów optycznych, które muszą być krótkie. Inaczej, komenda głosowa i znak optyczny muszą być używane jednocześnie. Dwa pachołki wyznaczają wyobrażalną linię przed lub za psem.
Wytyczne: sędzia przywiązuje wagę do ruchu psa, prędkości, z jaką zmienia pozycję, czystość przyjmowanych pozycji i zachowanie psa. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do swojej pozycji wyjściowej, na odległość nie większą niż jego długość i to nie zależnie od kierunku. Przesunięcia do przodu i do tyłu kumulują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. W każdym razie ćwiczenie jest nie zaliczone, jeżeli pies przeskoczy jedną pozycję przyjmując bez komendy od razu następną. Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego dojdzie nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i jeżeli przesadne lub ciągle znaki optyczne są karane.
Współczynnik: 4 Max ilość punktów: 40.

powrót do spisu treści

^ do góry

VI RYSUNKI WYJAŚNIAJĄCE
Ćwiczenie 6 - Wysłanie naprzód ze wskazaniem kierunku, warowanie i przywołanie
(dog = pies) (handler =przewodnik) 23 m

 

 

 

 

 

 

 

Dane liczbowe podane są w przybliżeniu. Odległość między punktem startu i środkiem kwadratu jest 25m, a między pachołkiem a środkiem kwadratu 23m. Kąt utworzony przez punkt startu, środkowy pachołek i środek kwadratu powinien wynosić 90°.

ĆWICZENIE 8

- Aport przedmiotu metalowego przez pionową przeszkodę
Zalecenia w budowie przeszkody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do spisu treści

^ do góry

VII ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY W OBEDIENCE FCI
Przy organizacji międzynarodowych zawodów Obedience powinny być przestrzegane Regulaminy i Wytyczne.
W wypadku niezgodności z decyzją sędziego podczas mistrzostw Europy lub świata, każda decyzja podjęta przez sędziego oceniającego psy jest definitywna i niepodważalna.

1. Mistrzostwa coroczne
Mistrzostwa Obedience FCI europejskie i światowe są organizowane corocznie. Zaleca się organizowanie tych zawodów w ramach wystawy Sekcji Europejskiej lub Światowej. Jeżeli wystawa Światowa odbywa się w Europie nie ma mistrzostw Europejskich.
Komisja Obedience FCI rozważy problemy, które nie figurują w powyższych Wytycznych, jak i wszystkie pytania, które nie są uregulowane regulaminem mistrzostw świata lub Europy (np. ustaleniem miejsca i daty organizacji mistrzostw, jeżeli ani wystawa Sekcji Europejskiej lub Światowej nie może zająć się organizacją imprezy ze względu na brak miejsca lub logistyki).

2. Sędziowie
Sędziowie mistrzostw Europy (EW) i świata (WW) powinni płynnie posługiwać się językiem angielskim. Powinni również mieć doświadczenie w sędziowaniu Obedience. W miarę możliwości powinni mieć statut sędziego międzynarodowego. Wszystkie komendy i polecenia podczas EW i WW powinny być wydawane po angielsku (przez głównego komisarza)
Jury EW i WW składa się z trzech sędziów: jednego z północy, jednego z centrum i jednego z południa Europy. Jeden z nich pełni funkcję przewodniczącego jury. Zalecane jest, żeby pochodził z kraju organizującego mistrzostwa. Wszyscy oficjalni sędziowie EW i WW powinni być zaproszeni za zgodą komisji Obedience FCI Przewodniczący jury jest odpowiedzialny za ekipę sędziów, przewodniczy zebraniom sędziów jak i wszystkim zebraniom z szefami ekip lub zawodnikami.
Przewodniczący jury akceptuje praktyczne ustalenia organizacyjne i decyduje czy np. dane ćwiczenie należy powtórzyć ze względu np. na problemy techniczne, zewnętrzne przesadne zakłócenia lub niezdolność danego psa.
Przewodniczący jury udziela prasie pozwoleń na fotografowanie lub filmowanie i wyznacza miejsce gdzie dziennikarze mogą się zainstalować, żeby nie przeszkadzać psom. Prasa nie ma wstępu na ring.
Dobór sędziów w związku z możliwością stronniczości
Sędziowie nie powinni oceniać przewodnika, który jest członkiem jego rodziny ani psa do niego należącego lub należącego do członka rodziny jak i bliskich jak dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, bracia, siostry lub członkowie rodziny współmałżonka. Jednocześnie nie powinni sędziować członków gospodarstwa ani osób mieszkających pod jednym dachem.
Sędzia, który wyhodował, trenował psa lub mieszka z nim pod jednym dachem, co najmniej od roku (przed mistrzostwami) nie może sędziować w danych mistrzostwach.
Wszystkie problemy związane z nie wybieralnością powinny być rozwiązane w terminie do dwóch tygodni po zamknięciu zgłoszeń.

3. Komisarze i obsługa
Do obsługi EW i WW powinno być wyznaczonych co najmniej trzech komisarzy : komisarz szef, komisarz pomagający na terenie ringu i trzeci, który przywołuje zawodników i reguluje problemy na zewnątrz ringu. Jeżeli dwóch komisarzy kieruje ćwiczeniami na ringu, ci sami komisarze powinni kierować tymi ćwiczeniami dla wszystkich zawodników.
Powinna być zapewniona dostateczna ilość personelu: sekretarz piszący rezultaty, personel obliczający rezultaty, wywieszający je na ringu itp.
Sędziowie, komisarze i personel powinni być poprawnie ubrani w dostosowaniu do rangi imprezy.

4. Liczba zawodników, warunki startu i reprezentowania danego kraju.
Minimalny wiek zawodników startujących w mistrzostwach Europy jest 15 lat
Jedynie oficjalni przedstawiciele danego kraju mogą zgłaszać uczestników i to zgłoszenie może być zaakceptowane jedynie jeżeli jest przesłane przez organizację kynologiczną uznaną przez FCI. Jedynie psy wpisane do księgi rodowodowej organizacji członkowskiej ( a nie księgi wstępnej lub aneksu księgi rodowodowej) mogą startować w jakichkolwiek mistrzostwach FCI.
.
W EW i WW może w ciągu jednego dnia startować maksimum dwadzieścia pięć (25) psów. EW i WW odbywają się podczas trzech dni, z max ilością 75 psów Ilość zawodników reprezentujących dany kraj nie może być większa niż sześć. Tych sześciu zawodników powinnobyć uprzednio wyznaczonych. Na rezultat drużynowy składają się punkty trzech najlepszych zawodników.
Zawodnik rezerwowy może zająć miejsce zawodnika z ekipy przed rozpoczęciem zawodów, gdy przewodnik lub pies zachoruje. Po rozpoczęciu zawodów zastępstwo może mieć miejsce jedynie, gdy lekarz lub weterynarz stwierdzi niedyspozycję psa lub przewodnika. Po rozpoczęciu przez psa ćwiczeń, zmiana nie może już być dokonana.
Jeżeli zawody pozwalają, każdy kraj (organizacja kynologiczna) może zgłosić jednego lub dwa psy dodatkowe. W tym celu organizacja kynologiczna wysyła listę psów dodatkowych. Dodatkowi zawodnicy powinni być zawiadomieni o swoim udziale na dwa tygodnie przed zawodami
Warunki uczestnictwa w imprezach FCI dla członkow ekipy narodowej
Następujące warunki ogłoszone przez FCI powinny być spełnione, żeby przewodnik/właściciel i pies mogli brać udział w ekipach narodowych.
Przewodnik
- Powinien posiadać obywatelstwo kraju, który reprezentuje lub
- Powinien posiadać obywatelstwo kraju, który chciałby reprezentować
Jeżeli właściciel posiada podwójne obywatelstwo, może wybrać dowolny kraj, bez ograniczeń.
Wszelkie trudności powinny być rozwiązane przez Główny Komitet Obedience FCI, który podejmie końcową decyzję.
Pies:
- powinien być urodzony i powinien mieszkać w kraju, który reprezentuje (pierwszy i jedyny numer rejestracyjny księgi rodowodowej kraju, który reprezentuje) lub
- w wypadku importu, powinien być zarejestrowany, od co najmniej 12 miesięcy w księdze hodowlanej kraju, który reprezentuje.
Zarządzenia wchodzące w życie od 1 stycznia 2007
Właściciel
Powinien posiadać obywatelstwo kraju, który reprezentuje pies lub, w którym rezyduje od przynajmniej 12 miesięcy. Jeżeli właściciel posiada podwójne obywatelstwo, może wybrać dowolny kraj, bez ograniczeń.
Wszelkie trudności powinny być rozwiązane przez Główny Komitet Obedience FCI, który podejmie końcową decyzję.
Pies
Powinien być zarejestrowany, od co najmniej 12 miesięcy, w księdze hodowlanej kraju w barwach, którego startuje Zawodnik. Niezależnie od obywatelstwa przewodnik nie może startować z więcej niż czterema psami. Wszelkie trudności powinny być rozwiązane przez Główny Komitet Obedience FCI, który podejmie końcową decyzję.

5. Informacje dotyczące regulacji w kraju organizującym.
Kraj organizujący powinien dokładnie zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym wszystkie specyficzne formalności i ograniczenia dotyczące udziału w zawodach lub wjazdu do danego kraju. Informacja powinna być bez dwuznaczności i ogólnie dostępna.
Powyższy regulamin i wytyczne wchodzą w życie 1 stycznia 2006 r.
Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Główny Komitet FCI (Comité Général) w Buenos Aires 6 lipca 2006 r. (uzupełnienia).

powrót do spisu treści

^ do góry

Źródło: www.zkwp.pl

 
« powrót
     
60-415 Poznań
ul. Czarnohorska 8
tel. 601 56 32 13
e-mail: nawoli@nawoli.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio